Header image
  HOME  :: THEURGISTS :: TEXTS :: PRAXIS :: OTHER TRADITIONS :: LINKS :: CONTACT
   
 
Chaldean Oracles - Greek Text and Roman Transliteration (Des Place Numbering)
 

Note on this electronic edition:

 

1 1
ἔστιν γάρ τι νοητόν, ὃ χρή δε νεοῖν νόου ἄνθει· estin gar ti noêton, ho chrê de neoin noou anthei:
ἢν γὰρ ἐπεγκλίνῃς σὸν νοῦν κἀκεῖνο νοήσῃς ên gar epenklinês son noûn kakeino noêsês
ὥς τι νοῶν, οὐ κεῖνο νοήσεις· ἔστι γὰρ ἀλκῆς hôs ti noôn, ou keino noêseis: esti gar alkês
ἀμφιφαοῦς δύναμις νοεραῖς στράπτουσα τομαῖσιν. amphiphaoûs dunamis noerais straptousa tomaisin.
οὐ δὴ χρὴ σφοδρότητι νοεῖν τὸ νοητὸν ἐκεῖνο ou dê chrê sphodrotêti noein to noêton ekeino
ἀλλὰ νόου ταναοῦ ταναῇ φλογὶ πάντα μετρούσῃ alla noou tanaoû tanaê phlogi panta metrousê
πλὴν τὸ νοητὸν ἐκεῖνο· χρεὼ δὴ τοῦτο νοῆσαι plên to noêton ekeino: chreô dê toûto noêsai
οὐκ ἀτενῶς, ἀλλ' ἁγνὸν ἀπόστροφον ὄμμα φέροντα ouk atenôs, all' hagnon apostrophon omma pheronta
σῆς ψυχῆς τεῖναι κενεὸν νόον εἰς τὸ νοητόν, sês psuchês teinai keneon noon eis to noêton,
ὄφρα μάθῃς τὸ νοητόν, ἐπεὶ νόου ἔξω ὑπάρχει. ophra mathês to noêton, epei noou exô huparchei.
   
2 2
ἑσσάμενον πάντευχον ἀκμὴν φωτὸς κελάδοντος, hessamenon panteuchon akmên phôtos keladontos,
ἀλκῇ τριγλώχινι νόον ψυχήν θ' ὁπλίσαντα, alkê triglôchini noon psuchên th' hoplisanta,
πᾶν τριάδος σύνθημα βαλεῖν φρενὶ μηδ' ἐπιφοιτᾶν pan triados sunthêma balein phreni mêd' epiphoitan
ἐμπυρίοις σποράδην ὀχετοῖς, ἀλλὰ στιβαρηδόν, empuriois sporadên ochetois, alla stibarêdon,
   
3 3
…ὁ πατὴρ ἥρπασσεν ἑαυτόν, …ho patêr hêrpassen heauton,
οὐδ’ ἐν ἑῇ δυνάμει νοερᾷ κλείσας ἴδιον πῦρ. oud’ en heê dunamei noera kleisas idion pûr.
   
4 4
ἡ μὲν γὰρ δύναμις σὺν ἐκείνῳ, νοῦς δ' ἀπ' ἐκείνου. hê men gar dunamis sun ekeinô, noûs d' ap' ekeinou.
   
5 5
…οὐ γὰρ ἐς ὕλην …ou gar es hulên
πῦρ ἐπέκεινα τὸ πρώτον ἑὴν δύναμιν κατακλείει pûr epekeina to prôton heên dunamin katakleiei
ἔργοις ἀλλὰ νόῳ· νοῦ γὰρ νόος ἐστιν ὁ κὸσμου ergois alla noô: noû gar noos estin ho kosmou
τεχνίτης πυρίου, technitês puriou,
   
6 6
ὡς γὰρ ὑπεζωκώς τίς ὑμὴν νοερὸς διακρίνει hôs gar hupezôkôs tis humên noeros diakrinei
   
πῦρ πρῶτον καὶ πῦρ ἕτερον σπεύδοντα μιγῆναι. pûr prôton kai pûr heteron speudonta migênai.
   
7 7
πάντα γὰρ ἐξετέλεσσε πατὴρ καὶ νῷ παρέδωκε panta gar exetelesse patêr kai nô paredôke
δευτέρῳ, ὃν πρῶτον κληΐζετε πᾶν γένος ἀνδρῶν. deuterô, hon prôton klêïzete pan genos andrôn.
   
8 8
…δυὰς παρὰ τῷδε κάθηται. …duas para tôde kathêtai.
   
ἀμφότερον γὰρ ἔχει, νῷ μὲν κατέχειν τὰ νοητά, amphoteron gar echei, nô men katechein ta noêta,
αἴσθησις δ' ἐπάγειν κόσμοις. aisthêsis d' epagein kosmois.
   
9 9
omnia enim ex uno entia e converso ad unum vadentia secta omnia enim ex uno entia e converso ad unum vadentia secta
sunt, sicut intellectualiter, in corpora multa. sunt, sicut intellectualiter, in corpora multa.
   
9a 9a
neque in tuo intellectu detinere multivarium aliud, sed neque in tuo intellectu detinere multivarium aliud, sed
anime noema in unum ampliare. anime noema in unum ampliare.
   
10 10
εἰσὶν πάντα ἑνὸς πυρὸς ἐκγεγαῶτα. eisin panta henos puros ekgegaôta.
   
11 11
τἀγαθὸν αὐτὸ νοοῦσα ὃπου πατρικὴ μονάς ἐστὶ, tagathon auto nooûsa hopou patrikê monas esti,
   
12 12
ταναὴ (γὰρ) μονάς ἐστιν ἣ δύο γεννᾷ tanaê (gar) monas estin hê duo genna
   
13 13
οὐ γὰρ ἀπαὶ πατρικῆς ἀρχῆς ἀτελές τι τροχάζει. ou gar apai patrikês archês ateles ti trochazei.
   
14 14
πατὴρ ὀυ φόβον ἐνθρῴσκει, πειθὼ δ' ἐπιχεύει. patêr ou phobon enthrôskei, peithô d' epicheuei.
   
15 15
οὐδ' ὅτι πᾶς ἀγαθὸς θεὸς εἰδότες· ἆ, ταλαεργοί, oud' hoti pas agathos theos eidotes: a, talaergoi,
νήψατε… nêpsate…
   
16 16
…τῇ θεοθρέμμονι σιγῇ …tê theothremmoni sigê
τῶν πατέρων… tôn paterôn…
   
17 17
…τῷ δὲ νοοῦντι τροφὴ τὸ νοητόν …tô de nooûnti trophê to noêton
   
18 18
οἳ τὸν ὑπέρκοσμον πατρικὸν βυθὸν ἴστε νοοῦντες, hoi ton huperkosmon patrikon buthon iste nooûntes,
   
19 19
τόνδε νοεῖ πᾶς νοῦς θεόν… tonde noei pas noûs theon…
   
20 20
οὐ γὰρ ἄνευ νόος ἐστι νοητοῦ, καὶ τὸ νοητὸν ou gar aneu noos esti noêtoû, kai to noêton
οὐ νοῦ χωρὶς ὑπάρχει… ou noû chôris huparchei…
   
20 bis 20 bis
…νοητόν ἔξων τὸ νοοῦν ἐν ἑαυτῷ. …noêton exôn to nooûn en heautô.
   
21 21
…πάντ' ἐστὶ γάρ, ἀλλὰ νοητῶς, …pant' esti gar, alla noêtôs,
   
22 22
εἰς τρία γὰρ νοῦς εἶπε πατρὸς τέμνεσθαι ἅπαντα, eis tria gar noûs eipe patros temnesthai hapanta,
<πρωτίστου πατρὸς> ἀϊδίου νῷ πάντα κυβερνῶν· <prôtistou patros> aïdiou nô panta kubernôn:
οὗ τὸ θέλειν κατένευσε καὶ ἤδη πάντ' ἐτέτμητο. hoû to thelein kateneuse kai êdê pant' etetmêto.
   
23 23
ὄφρα τὰ πάντα τριὰς συνέχῃ κατὰ πάντα μετροῦσα. ophra ta panta trias sunechê kata panta metroûsa.
   
24 24
εἰς ἀρχὴν καὶ τέρμα καὶ εἰς μέσα τάξει ἀναγκης. eis archên kai terma kai eis mesa taxei anankês.
   
25 25
ταῦτα πατὴρ ἐνόησε. βροτὸς δέ οἱ ἐψύχωτο. taûta patêr enoêse. brotos de hoi epsuchôto.
   
26* 26*
μουνάδα γάρ σε τριοῦχον ἰδὼν ἐσεβάσσατο κόσμος. mounada gar se trioûchon idôn esebassato kosmos.
   
27 27
παντὶ γὰρ ἐν κόσμῳ λάμπει τριάς, ἧς μονὰς ἄρχει, panti gar en kosmô lampei trias, hês monas archei,
   
28 28
τῆσδε γὰρ ἐκ τριάδος κόλποις ἔσπαρται ἅπαντα. têsde gar ek triados kolpois espartai hapanta.
   
29 29
τῆσδε γὰρ ἐκ τριὰδος πᾶν πνεῦμα πατὴρ ἐκέρασσεν. têsde gar ek triados pan pneûma patêr ekerassen.
   
30 30
πηγὴ τῶν πηγῶν pêgê tôn pêgôn
   
μήτρα συνέχουσα τὰ πάντα. mêtra sunechousa ta panta.
   
31 31
ἐξ ἀμφοῖν δὴ τῶνδε ῥέει τριάδος δέμα πρώτης ex amphoin dê tônde rheei triados dema prôtês
οὔσης οὐ πρώτης, ἀλλ' οὗ τὰ νοητὰ μετρεῖται. ousês ou prôtês, all' hoû ta noêta metreitai.
   
32 32
ἐργάτις (ὅτι) ἐκδότις ἐστὶ πυρὸς ζωηφόρου <αὕτη>, ergatis (hoti) ekdotis esti puros zôêphorou <autê>,
(ὅτι) καὶ τὸν ζῳογόνον πληροῦς' Ἑκάτης - - κόλπον (hoti) kai ton zôogonon plêroûs' Hekatês - - kolpon
(καὶ)........ἐπιρρεῖ τοῖς συνοχεῦσιν (kai)........epirrei tois sunocheûsin
ἀλκὴν ζειδώροιο πυρὸς μέγα δυναμένοιο. alkên zeidôroio puros mega dunamenoio.
   
33 33
…ἐργοτεχνίτης, …ergotechnitês,
   
κόσμου τεχνίτης πυρίου... kosmou technitês puriou...
   
34 34
ἔνθεν ἀποθρῴσκει γένεσις πολυποικίλου ὕλης· enthen apothrôskei genesis polupoikilou hulês:
ἔνθεν συρόμενος πρηστὴρ ἀμυδροῖ πυρὸς ἄνθος  enthen suromenos prêstêr amudroi puros anthos
κόσμων ἐνθρῴσκων κοιλώμασι· πάντα γὰρ ἔνθεν kosmôn enthrôskôn koilômasi: panta gar enthen
ἄρχεται εἰς τὸ κάτω τείνειν ὰκτῖνας ἀγητάς. archetai eis to katô teinein aktinas agêtas.
   
35 35
τοῦδε γὰρ ἐκθρῴσκουσιν ἀμείλικτοί τε κεραυνοὶ  toûde gar ekthrôskousin ameiliktoi te keraunoi
και πρηστηροδόχοι κόλποι παμφεγγέος αὐγῆς kai prêstêrodochoi kolpoi pamphengeos augês
πατρογενοῦς Ἑκάτης καὶ ὑπεζωκὸς πυρὸς ἄνθος patrogenoûs Hekatês kai hupezôkos puros anthos
ἠδὲ κραταιὸν πνεῦμα πόλων πυρίων ἐπέκεινα. êde krataion pneûma polôn puriôn epekeina.
   
36 36
νοῦς πατρὸς ἀρράτοις ἐποχούμενος ἰθυντῆρσιν, noûs patros arratois epochoumenos ithuntêrsin,
ἄγναμπτον στράπτουσιν ἀμειλίκτου πυρὸς ὁλκοῖς. agnampton straptousin ameiliktou puros holkois.
   
37 37
νοῦς πατρὸς ἐρροίζησε νοήσας ἀκμάδι βουλῇ noûs patros erroizêse noêsas akmadi boulê
παμμόρφους ἰδέας, πηγῆς δὲ μιᾶς ἄπο πᾶσαι pammorphous ideas, pêgês de mias apo pasai
ἐξέθορον· πατρόθεν γὰρ ἔην βουλή τε τέλος τε. exethoron: patrothen gar eên boulê te telos te.
ὰλλ' ἐμερίσθησαν νοερῷ πυρὶ  μοιρηθεῖσαι all' emeristhêsan noerô puri moirêtheisai
εἰς ἄλλας νοεράς· κόσμῳ γὰρ ἄναξ πολυμόρφῳ eis allas noeras: kosmô gar anax polumorphô
προὔθηκεν νοερὸν τύπον ἄφθιτον, οὗ κατ' ἄκοσμον prouthêken noeron tupon aphthiton, hoû kat' akosmon
ἴχνος ἐπειγόμενος μορφῆς μέτα κόσμος ἐφάνθη ichnos epeigomenos morphês meta kosmos ephanthê
παντοίαις ἰδέαις κεχαραγμένος· ὧν μία πηγή, pantoiais ideais kecharagmenos: hôn mia pêgê,
ἐξ ἧς ῥοιζοῦνται μεμερισμέναι ἄλλαι ἄπλατοι ex hês rhoizoûntai memerismenai allai aplatoi
ῥηγνύμεναι κόσμου περὶ σώμασιν, αἳ περὶ κόλπους rhêgnumenai kosmou peri sômasin, hai peri kolpous
σμερδαλέους σμήνεσσιν ἐοικυῖαι φορέονται smerdaleous smênessin eoikuiai phoreontai
στράπτουσαι περὶ τ' ἀμφὶ παρασχεδὸν  ἄλλυδις ἄλλῃ, straptousai peri t' amphi paraschedon alludis allê,
ἔννοιαι νοεραὶ πηγῆς πατρικῆς ἄπο, πουλὺ ennoiai noerai pêgês patrikês apo, poulu
δρεπτόμεναι πυρὸς ἄνθος ἀκοιμήτου χρόνου ἀκμῇ. dreptomenai puros anthos akoimêtou chronou akmê.
ἀρχεγόνους ἰδέας πρώτη πατρὸς ἔβλυσε τάσδε archegonous ideas prôtê patros ebluse tasde
αὐτοτελὴς πηγή. autotelês pêgê.
   
38 38
ἔννοιαι πατρὸς αἴδε, μεθ' ἃς ἐμὸν εἰλυμένον πῦρ. ennoiai patros aide, meth' has emon eilumenon pûr.
   
39 39
ἔργα νοήσας γὰρ πατρκὸς νόος αὐτογένεθλος erga noêsas gar patrkos noos autogenethlos
πᾶσιν ἐνέσπειρεν δεσμὸν πυριβριθῆ ἔρωτος. pasin enespeiren desmon puribrithê erôtos.
   
ὄφρα τὰ πάντα μένῃ χρόνον εἰς ἀπέραντον ἐρῶντα, ophra ta panta menê chronon eis aperanton erônta,
μηδὲ πέσῃ τὰ πατρὸς νοερῷ ὑφασμένα φέγγει. mêde pesê ta patros noerô huphasmena phengei.
   
ᾧ σὺν ἔρωτι μένει κόσμου στοιχεῖα θέοντα. hô sun erôti menei kosmou stoicheia theonta.
   
40 40
ἀρχάς, αἳ πατρὸς ἔργα νοήσασαι τὰ νοητὰ archas, hai patros erga noêsasai ta noêta
αἰσθητοῖς ἔργοις καὶ σώμασιν ἀμφεκάλυψαν. aisthêtois ergois kai sômasin amphekalupsan.
   
41 41
…ταἰσθητὰ νοούσης / ὡς ἐπαφητά, …taisthêta noousês / hôs epaphêta,
   
42 42
δεσμῷ ἔρωτος ἀγητοῦ, ὃς ἐκ νόου ἔκθορε πρῶτος, desmô erôtos agêtoû, hos ek noou ekthore prôtos,
ἑσσάμενος πυρὶ πῦρ συνδέσμιον, ὄφρα κεράσσῃ hessamenos puri pûr sundesmion, ophra kerassê
πηγαίους κρατῆας ἑοῦ πυρὸς ἄνθος ἐπισχών. pêgaious kratêas heoû puros anthos epischôn.
   
43 43
…ἔρωτι (μὲν) βαθεῖ… …erôti (men) bathei…
   
44 44
…ψυχαῖον σπινθῆρα δυςὶν κράσας ὁμονοίαις,  …psuchaion spinthêra dusin krasas homonoiais,
νῷ καὶ νεύματι θείῳ, ἐφ' οἷς τρίτον ἁγνὸν ἔρωτα, nô kai neumati theiô, eph' ohis triton hagnon erôta,
συνδετικὸν πάντων ἐπιβήτορα σεμνόν, ἔθηκεν. sundetikon pantôn epibêtora semnon, ethêken.
   
45 45
…πνιγμὸν ἔρωτος ἀληθοῦς …pnigmon erôtos alêthoûs
   
46 46
…πίστιν κἀλήθειαν καὶ ἔρωτα, …pistin kalêtheian kai erôta,
   
47 47
ἐλπὶς δέ τρεφέτω σε πυρήοχος... elpis de trephetô se purêochos...
   
48 48
πάντα γὰρ ἐν τρισὶ τοῖσδε κυβερνᾶταί τε καὶ ἔστι panta gar en trisi toisde kubernatai te kai esti
   
49 49
…πολὺ γὰρ μόνος ἐκ πατρὸς ἀλκῆς  …polu gar monos ek patros alkês
δρεψάμενος νόος ἄνθος ἔχει τὸ νοεῖν πατρικὸν νοῦν drepsamenos noos anthos echei to noein patrikon noûn
<καὶ νόον> ἐνιδιδόναι πάσαις πηγαῖς τε καὶ ἀρχαῖς  <kai noon> enididonai pasais pêgais te kai archais
καὶ δινεῖν αἰεί τε μένειν ἀόκνῳ στροφάλιγγι. kai dinein aiei te menein aoknô strophalingi.
   
50 50
μέσσον τῶν πατέρων Ἑκάτης κέντρον πεφορῆσθαι. messon tôn paterôn Hekatês kentron pephorêsthai.
   
51 51
δεξιτερῆς μὲν γὰρ λαγόνος περὶ χήραμα χόνδρων dexiterês men gar lagonos peri chêrama chondrôn
πολλὴ ἅδην βλύζει ψυχῆς λιβὰς ἀρχιγενέθλου pollê hadên bluzei psuchês libas archigenethlou
ἄρδην ἐμψυχοῦσα φάος πῦρ αἰθέρα κόσμους. ardên empsuchoûsa phaos pûr aithera kosmous.
   
52 52
λαιῇς ἐν λαγόσιν Ἑκάτης ἀρετῆς πέλε πηγή, laiês en lagosin Hekatês aretês pele pêgê,
ἔνδον ὅλη μίμνουσα τὸ παρθένον οὐ προϊεῖσα. endon holê mimnousa to parthenon ou proïeisa.
   
53 53
…μετὰ δὴ πατρικὰς διανοίας  …meta dê patrikas dianoias
ψυχὴ ἐγὼ ναίω θέρμῃ ψυχοῦσα τὰ πάντα. psuchê egô naiô thermê psuchoûsa ta panta.
   
54 54
νώτοις δ' ἀμφὶ θεᾶς φύσις ἄπλετος ᾐώρηται. nôtois d' amphi theas phusis apletos êôrêtai.
   
55 55
χαῖται μὲν γὰρ ἐς ὀξὺ πεφρικότι φωτὶ βλέπονται, chaitai men gar es oxu pephrikoti phôti blepontai,
   
56 56
ρείη τοι νοερῶν μακάρων πηγή τε ῥοή τε· reiê toi noerôn makarôn pêgê te rhoê te:
πάντων γὰρ πρώτη δυνάμει κόλποισιν ἀφράστοις pantôn gar prôtê dunamei kolpoisin aphrastois
δεξαμένη γενεὴν ἐπὶ πᾶν προχέει τροχάουσαν. dexamenê geneên epi pan procheei trochaousan.
   
57 57
ἑπτὰ γὰρ ἐξώγκωσε πατὴρ στερεώματα κόσμων.  hepta gar exônkôse patêr stereômata kosmôn.
   
58 58
…κραδίῃς τόπῳ ἐστήριξεν… …kradiês topô estêrixen…
   
59 59
(ὁ) ἡλιακὸς κόσμος (καὶ τὸ) ὅλον φῶς… (ho) hêliakos kosmos (kai to) holon phôs…
   
60 60
πῦρ πυρὸς ἐξοχέτευμα... pûr puros exocheteuma...
   
καὶ ταμίαν πυρός… kai tamian puros…
   
61 61
αἰθέριός τε δρόμος καὶ μήνης ἄπλετος ὁρμή, aitherios te dromos kai mênês apletos hormê,
   
ἠέριοί τε ῥοαί… êerioi te rhoai…
   
αἰθήρ, ἥλιε, πνεῦμα σελήνης, ἠέρος ἀγοί. aithêr, hêlie, pneûma selênês, êeros agoi.
   
ἡλιακῶν τε κύκλων καὶ μηναίων καναχισμῶν  hêliakôn te kuklôn kai mênaiôn kanachismôn
κόλπων τ' ἠερίων… kolpôn t' êeriôn…
   
…αἴθρης μέρος ἠελίου τε …aithrês meros êeliou te
και μήνης ὀχετῶν ἠδ' ἠέρος... kai mênês ochetôn êd' êeros...
αἴθρης {μέρος} ἠελιου τε σεληναίης τε καὶ ὅσ<σ>α aithrês {meros} êeliou te selênaiês te kai hos<s>a
ἠέρι συννήχονται... êeri sunnêchontai...
   
…καὶ πλατὺς ἀὴρ …kai platus aêr
μηναῖός τε δρόμος και ἀείπολος ἠελίοιο. mênaios te dromos kai aeipolos êelioio.
   
62 62
τῶν στοιχείων αἰθέρες… tôn stoicheiôn aitheres…
   
63 63
κυρτῷ σχήματι συρομένην… kurtô schêmati suromenên…
   
64 64
μηναῖόν τε δρόμημα καὶ ἀστέριον προπόρευμα. mênaion te dromêma kai asterion proporeuma.
   
65 65
καὶ πέμπτον μέσον ἄλλο πυρήοχον, ἔνθα κάτεισι kai pempton meson allo purêochon, entha kateisi
μέχρι <καὶ> ὑλαίων ὀχετῶν ζωηφόριον πῦρ. mechri <kai> hulaiôn ochetôn zôêphorion pûr.
   
66 66
μιγνυμένων δ' ὀχετῶν πυρὸς ἀφθίτου ἔργα τελοῦσα mignumenôn d' ochetôn puros aphthitou erga teloûsa
   
67 67
ἐκ πυρὸς, εξ ὕδατος καὶ γῆς παντρόφου αἴθρης. ek puros, ex hudatos kai gês pantrophou aithrês.
   
68 68
και γὰρ <ὅ>τις πυρὸς ὄγκος ἔην ἕτεπος, τὰ δὲ πάντα kai gar <ho> tis puros onkos eên hetepos, ta de panta
αὐτουργῶν ἵνα σῶμα τὸ κοσμικὸν ἐκτολυπευθῇ, autourgôn hina sôma to kosmikon ektolupeuthê,
κόσμος ἵν' ἔκδηλος καὶ μὴ φαίνηθ' ὑμενώδης. kosmos hin' ekdêlos kai mê phainêth' humenôdês.
   
69 69
νοῦ μὲν γὰρ μίμημα τέλει, τὸ δὲ τευχθὲν ἔχει τι σώματος. noû men gar mimêma telei, to de teuchthen echei ti sômatos.
   
70 70
ἄρχει γὰρ φύσιν ἀκαμάτη κόσμων τε καὶ ἔργων, archei gar phusin akamatê kosmôn te kai ergôn,
οὐρανὸς ὄφρα θέῃ δρόμον ἀΐδιον κατασύρων, ouranos ophra theê dromon aïdion katasurôn,
καὶ ταχὺς ἠέλιος περι κέντρον ὅπως ἐθὰς ἔλθῃ. kai tachus êelios peri kentron hopôs ethas elthê.
   
71 71
ἁρμονίᾳ φωτὸς γαυρούμενος... harmonia phôtos gauroumenos...
   
72 72
καὶ γὰρ δὴ πάντευχος ἐνόπλιος ἧκα θεείν. kai gar dê panteuchos enoplios hêka theein.
   
73 73
ἐν τούτοις ἱερὸς πρῶτος δρόμος, ἐν δ' ἄρα μέσσῳ en toutois hieros prôtos dromos, en d' ara messô
ἠέριος, τρίτος ἄλλος ὅς ἐν πυρὶ τὴν χθόνα θάλπει. êerios, tritos allos hos en puri tên chthona thalpei.
ἀρχαῖς γὰρ τρισὶ ταῖσδε λάβροις δουλεύει ἅπαντα. archais gar trisi taisde labrois douleuei hapanta.
   
74 74
…κρηνήϊος ἀρχὴ …krênêïos archê
   
75 75
…ὑποκέκλιται αὐταῖς (ἔφη) ἀρχικὸς αὐλών. …hupokeklitai autais (ephê) archikos aulôn.
   
76 76
πολλαὶ μὲν δὴ αἵδε ἐπεμβαίνουσι φαεινοῖς  pollai men dê haide epembainousi phaeinois
κόσμοις ἐνθρῴσκουσαι· ἐν αἷς ἀκρότητες ἔασιν kosmois enthrôskousai: en ahis akrotêtes easin
τρεῖς· <πυρίν γ' ἠδ' αἰθερίν καὶ ὑλώδης>. treis: <purin g' êd' aitherin kai hulôdês>
   
77 77
αἵ γε νοούμεναι <ἐκ> πατρόθεν νοέουσι καὶ αὐταί, hai ge nooumenai <ek> patrothen noeousi kai autai,
βουλαῖς ἀφθέγκτοις κινούμεναι ὥστε νοῆσαι. boulais aphthenktois kinoumenai hôste noêsai.
   
78 78
…διαπόρθμιοι ἑστῶτες... …diaporthmioi hestôtes...
   
79 79
πᾶς ἴσχει κόσμος νοεροὺς ἀναοχῆας ἀκαμπεῖς. pas ischei kosmos noerous anaochêas akampeis.
   
80 80
ἀλλὰ καὶ ὑλαίοις ὅσα δουλεύει συνοχεῦσιν. alla kai hulaiois hosa douleuei sunocheûsin.
   
81 81
τοῖς δὲ πυρὸς νοεροῦ νοεροῖς πρηστῆρσιν ἅπαντα tois de puros noeroû noerois prêstêrsin hapanta
εἴκαθε δουλεύοντα πατρὸς πειθηνίδι βουλῇ. eikathe douleuonta patros peithênidi boulê.
   
82 82
φρουρεῐν αὗ πρηστῆρσιν ἑοῖς ἀκρότητας ἔδωκεν phrourein ahû prêstêrsin heois akrotêtas edôken
ἐγκεράσας ἀλκῆς ἴδεον μένος ἐν συνοχεῦσιν. enkerasas alkês ideon menos en sunocheûsin.
   
83 83
…ὁλοποιοί… …holopoioi…
   
84 84
πάντας γὰρ συνέχων pantas gar sunechôn
   
αὐτὸς πᾶς ἔξω ὑπάρχει. autos pas exô huparchei.
   
85 85
…ταρσὸν τοῦ πυρός… …tarson toû puros…
   
86 86
…ψυχοκράτωρ …psuchokratôr
   
τελετάρχης. teletarchês.
   
87 87
ἀλλ' ὄνομα σεμνὸν καὶ ἀκοιμήτῳ στροφάλιγγι all' onoma semnon kai akoimêtô strophalingi
κόσμοις ἐνθρῷσκον κραιπνὴν διὰ πατρὸς ἐνιπήν. kosmois enthrôskon kraipnên dia patros enipên.
   
88 88
[ἡ φύσις] πείθει πιστεύειν εἶναι τοὺς δαίμονας ἁγνούς, [hê phusis] peithei pisteuein einai tous daimonas hagnous,
καὶ τὰ κακῆς ὕλης βλαστήματα κρηστὰ καὶ ἐσθλά. kai ta kakês hulês blastêmata krêsta kai esthla.
   
89 89
…θηροπόλον καὶ ἀναιδὲς. …thêropolon kai anaides.
   
90 90
…ἐκ δ' ἄρα κόλπων …ek d' ara kolpôn
γαίης θρῴσκουσιν χθόνιοι κύνες οὔποτ' ἀληθές  gaiês thrôskousin chthonioi kunes oupot' alêthes
σῆμα βροτῷ δεικνύντες. sêma brotô deiknuntes.
   
91 91
ἠερίων ἐλάτειρα κυνῶν χθονίων τε καὶ ὑγρῶν. êeriôn elateira kunôn chthoniôn te kai hugrôn.
   
92 92
…ὑδροβατῆρας, …hudrobatêras,
   
93 93
…πολυχεύμονα φῦλα. …polucheumona phûla.
   
94 94
…νοῦν μὲν ψυχῇ, <ψυχὴν δ'> ἐνὶ σώματι ἀργῷ …noûn men psuchê, <psuchên d'> eni sômati argô
ἡμέας ἐγκατέθηκε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. hêmeas enkatethêke patêr andrôn te theôn te.
   
95 95
…ἐγκάρδιον ἐνθείς… …enkardion entheis…
   
96 96
ὅττι ψυχή, πῦρ δυνάμει πατρὸς οὖσα φαεινόν, hotti psuchê, pûr dunamei patros oûsa phaeinon,
ἀθάνατός τε μένει καὶ ζωῆς δεσπότις ἐστὶν athanatos te menei kai zôês despotis estin
καὶ ἴδχει <κόσμου> πολλῶν πληρώματα κόλπων. kai idchei <kosmou> pollôn plêrômata kolpôn.
   
97 97
<ἀμπταμένη> ψυχὴ μερόπων θεὸν ἄγξει ἐς αὑτήν, <amptamenê> psuchê meropôn theon agxei es ahutên,
<κ'> οὐδὲν θνητὸν ἔχουσα ὅλη <θεόθεν> μεμέθυσται· <k'> ouden thnêton echousa holê <theothen> memethustai:
ἁρμονίαν αὔχει γὰρ, ὑφ' ᾗ πέλε σῶμα βρότειον. harmonian auchei gar, huph' hê pele sôma broteion.
   
98 98
ἀνδρὸς δὴ ἱεροῦ δέμας αἰθέρες οἰκοδόμησαν. andros dê hieroû demas aitheres oikodomêsan.
   
99 99
…θητεύειν, ἀλλ' ἀδαμάστῳ …thêteuein, all' adamastô
τωὐχένι θητευούσας... tôucheni thêteuousas...
   
100 100
…αὐχμηράν …auchmêran
   
101 101
…μὴ φυσεως καλέσῃς αὔτοπτον ἄγαλμα. …mê phuseôs kalesês autopton agalma.
   
102 102
μὴ φύσιν ἐμβλέψῃς· εἱμαρμένον οὔνομα τῆσδε. mê phusin emblepsês: heimarmenon ounoma têsde.
   
103 103
μηδὲ συναυξήσῃς θεἰμαρμένον… mêde sunauxêsês theimarmenon…
   
104 104
…μὴ πνεῦμα μολύνῃς μηδὲ βαθύνῃς  …mê pneûma molunês mêde bathunês
τοὐπίπεδον... toupipedon...
   
105 105
…φρενὶ μὴ σβέσαι… …phreni mê sbesai…
   
106 106
…τολμηρᾶς φύσεως, ἄνθρωπε, τέχνασμα. …tolmêras phuseôs, anthrôpe, technasma.
   
107 107
μή τὰ πελώρια μέτρα γύης ὑπὸ σὴν φρένα βάλλου· mê ta pelôria metra guês hupo sên phrena ballou:
οὐ γὰρ ἀληθείης φυτὸν ἐν χθονί <ἐστιν>. ou gar alêtheiês phuton en chthoni <estin>
μηδὲ μέτρει μέτρον ἠελίου κανόνας συναθροίσας· mêde metrei metron êeliou kanonas sunathroisas:
ἀϊδίῳ βουλῇ φέρεται πατρός, οὐχ ἕνεκεν σοῦ. aïdiô boulê pheretai patros, ouch heneken soû.
μήνης ῥοῖζον ἔασον· ἀεὶ τρέχει ἔργῳ ἀνάγκης. mênês rhoizon eason: aei trechei ergô anankês.
ἀστέριον προπόρευμα σέθεν χάριν οὐχ ἐλοχεύθη. asterion proporeuma sethen charin ouch elocheuthê.
αἴθριος ὀρνίθων ταρσὸς πλατὺς οὔποτ' ἀληθής, aithrios ornithôn tarsos platus oupot' alêthês,
οὐ θυσιῶν σπλάγχνων τε τουμαί· τάδ' ἀθύρματα πάντα, ou thusiôn splagchnôn te toumai: tad' athurmata panta,
ἐμπορικῆς ἀπάτης στηρίγματα. φεῦγε σὺ ταῦτα, emporikês apatês stêrigmata. pheûge su taûta,
μέλλων εὐσεβίης ἱερὸν παράδεισον ἀνοίγειν, mellôn eusebiês hieron paradeison anoigein,
ἔνθ' ἀρετὴ σοφία τε καὶ εὐνομια συνάγονται. enth' aretê sophia te kai eunomia sunagontai.
   
108 108
σύμβολα γὰρ πατρικὸς νόος ἔσπειρεν κατὰ κόσμον, sumbola gar patrikos noos espeiren kata kosmon,
ὃς τὰ νοητὰ νοεῖ· καὶ κάλλη ἄφραστα καλεῖται. hos ta noêta noei: kai kallê aphrasta kaleitai.
   
109 109
ἀλλ' οὐκ εἰσδέχεται κείνης τὸ θέλειν πατρικὸς νοῦς, all' ouk eisdechetai keinês to thelein patrikos noûs,
μέχρις ἀν ἐξέλθῃ λήθης καὶ ῥῆμα λαλήσῃ mechris an exelthê lêthês kai rhêma lalêsê
μνήμην ἐνθεμένη πατρικοῦ συνθήματος ἁγνοῦ. mnêmên enthemenê patrikoû sunthêmatos hagnoû.
   
110 110
δίζεο <καὶ> ψυχῆς ὀχετόν, ὅθεν ἔν τινι τάξει dizeo <kai> psuchês ocheton, hothen en tini taxei
σώματι θητεύσασ' <ὑπέβη καὶ πῶς> ἐπὶ τάξιν sômati thêteusas' <hupebê kai pôs> epi taxin
αὖθις ἀναστήσεις, ἱερῷ λόγῳ ἔργον ἑνώσας. aûthis anastêseis, hierô logô ergon henôsas.
   
111 111
κέντρῳ ἐπισπέρχων σαὐτὸν φωτὸς καλάδοντος, kentrô episperchôn sauton phôtos kaladontos,
   
112 112
οἰγνύσθω ψυχῆς βάθος ἄμβροτον· ὄμματα πάντα oignusthô psuchês bathos ambroton: ommata panta
ἄρδην ἐκπέτασον ἄνω. ardên ekpetason anô.
   
113 113
χρὴ δὲ χαλινῶσαι ψυχὴν βροτὸν ὄντα νοητόν, chrê de chalinôsai psuchên broton onta noêton,
ὄφρα μὴ ἐγκύρσῃ χθονι δυσμόρῳ, ἀλλὰ σαωθῇ. ophra mê enkursê chthoni dusmorô, alla saôthê.
   
114 114
…βαπτισθεῖσα χθονὸς οἴστροις …baptistheisa chthonos oistrois
   
115 115
χρή δε σπεύδειν πρὸς τὸ φάος καὶ πατὸς αὐγάς, chrê de speudein pros to phaos kai patos augas,
 ἔνθεν ἐπέμφθη σοι ψυχὴ πολὺν ἑσσαμένη νοῦν. enthen epemphthê soi psuchê polun hessamenê noûn.
   
116 116
οὐ γὰρ ἐφικτὰ τὰ θεῖα βροτοῖς τοῖς σῶμα νοοῦσιν ou gar ephikta ta theia brotois tois sôma nooûsin
ἀλλ' ἅσσοι γυμνῆτες ἄνω σπεύδουσι πρὸς ὕψος, all' hassoi gumnêtes anô speudousi pros hupsos,
   
117 117
σωζόμεναι δι' ἑῆς ἀλκῆς... sôzomenai di' heês alkês...
   
118 118
τοῖς δὲ διδακτὸν ἔδωκε φάους γνώρισμα λαβέσθαι· tois de didakton edôke phaous gnôrisma labesthai:
τοὺς δὲ καὶ ὑπνώοντας ἑῆς ἐνεκάρπισεν ἀλκῆς. tous de kai hupnôontas heês enekarpisen alkês.
   
119 119
…θεοσυνδέτου ἀλκῆς. …theosundetou alkês.
   
120 120
…ψυχῆς λεπτὸν ὄχημα …psuchês lepton ochêma
   
121 121
τῷ πυρὶ γὰρ βροτὸς ἐμπελάσας θεόθεν φάος ἔξει. tô puri gar brotos empelasas theothen phaos exei.
   
122 122
τὴν ψυχὴν φέγγουσα πυρί... tên psuchên phengousa puri...
   
123 123
…πνεύματι θερμῷ …pneumati thermô
κουφίζουσα... kouphizousa...
   
124 124
ψυχῆς ἐξωστῆρες ἀνάπνοοι εὔλυτοί εἰσιν. psuchês exôstêres anapnooi eulutoi eisin.
   
125 125
…εὔλυτα φέγγη, …euluta phengê,
   
126 126
πυρςὸν ἀνάψασ'… purson anapsas'…
   
127 127
πάντοθεν ἀπλάστῳ ψυχῇ πυρὸς ἡνία τεῖνον. pantothen aplastô psuchê puros hênia teinon.
   
128 128
…ἑκτείνας πύριον νοῦν …hekteinas purion noûn
ἔργον ἐπ' εὐσεβίης ῥευστὸν καὶ σῶμα σαώσεις. ergon ep' eusebiês rheuston kai sôma saôseis.
   
129 129
σώζετε καὶ τὸ πικρᾶς ὕλης περίβλημα βρότειον, sôzete kai to pikras hulês periblêma broteion,
   
130 130
μοίρης εἱμαρτῆς τὸ πτερὸν φεύγουσιν ἀναιδές, moirês heimartês to pteron pheugousin anaides,
   
ἐν δὲ θεῷ κεῖνται πυρσοὺς ἕλκουσαι ἀκμαίους  en de theô keintai pursous helkousai akmaious
ἐκ πατρόθεν κατιόντας, ἀφ' ὧν ψυχὴ κατιόντων ek patrothen kationtas, aph' hôn psuchê kationtôn
ἐμπυρίων δρέπεται καρπῶν ψυχοτρόφον ἄνθος. empuriôn drepetai karpôn psuchotrophon anthos.
   
131 131
…τὸν Παῖανα ἀείδειν. …ton Paiana aeidein.
   
132 132
…σῖγ' ἔχε, μύστα. …sig' eche, musta.
   
133 133
αὐτὸς δ' ἐν πρώτοις ἱεροὺς πυρὸς ἔργα κυβερνῶν autos d' en prôtois hierous puros erga kubernôn
κύματι ῥαινέσθω παγερῷ βαρυηχέος ἄλμης, kumati rhainesthô pagerô baruêcheos almês,
   
134 134
μηδ' ἐπὶ μισοφαῆ κόσμον σπεύδειν λάβρον ὕλης, mêd' epi misophaê kosmon speudein labron hulês,
ἔνθα φόνος στάσιές τε καὶ ἀργαλέων φύσις ἀτμῶν entha phonos stasies te kai argaleôn phusis atmôn
αὐχμηραί τε νόσοι καὶ σήψιες ἔργα τε ῥευστά· auchmêrai te nosoi kai sêpsies erga te rheusta:
τοῦτα χρεὼ φεύγειν τὸν ἐρᾶν μέλλοντα πατρὸς νοῦ. toûta chreô pheugein ton eran mellonta patros noû.
   
135 135
οὐ γὰρ χρὴ κείνους σε βλέπειν πρὶν σῶμα τελεσθῇς· ou gar chrê keinous se blepein prin sôma telesthês:
ὄντες γὰρ χθόνιοι χαλεποὶ κύνες εἰσὶν ἀναιδεῖς. ontes gar chthonioi chalepoi kunes eisin anaideis.
   
τὰς ψυχὰς θέλγοντες ἀεὶ τελετῶν ἀπάγουσιν. tas psuchas thelgontes aei teletôn apagousin.
   
136 136
οὐδενὸς εἵνεκεν ἄλλου ἀποστρέφεται θεὸς ἄνδρα oudenos heineken allou apostrephetai theos andra
καὶ ζώσῃ δυνάμει κενεὰς ἐπὶ πέμπει ἀταρπούς, kai zôsê dunamei keneas epi pempei atarpous,
   
137 137
…θέει ἄγγελος ἐν δυνάμει ζῶν, …theei angelos en dunamei zôn,
   
138 138
…ἀγγελικῷ ἐνὶ χώρῳ. …angelikô eni chôrô.
   
139 139
…τὴν πυριθαλπῆ …tên purithalpê
ἔννοιαν... ennoian...
   
140 140
δηθύνοντι βροτῷ κραιπνοὶ μάκαρες τελέθουσιν. dêthunonti brotô kraipnoi makares telethousin.
   
141 141
ἔκλυςίς ἐστι θεοῦ νωθρὸς βροτὸς ἐς τάδε νεύων. eklusis esti theoû nôthros brotos es tade neuôn.
   
142 142
…σώματα τοῖς αὐτόπτοις φάσμασιν ὑμῶν …sômata tois autoptois phasmasin humôn
εἵνεκεν ἐνδέδεται... heineken endedetai...
   
143 143
σωματικὴν εἰς ἣν ἐνεκεντρίσθητε φύσιν... sômatikên eis hên enekentristhête phusin...
   
144 144
…τὰ ἀτύπωτα τυποῦσθαί …ta atupôta tupoûsthai
   
145 145
…νοεῖν μορφὴν φωτὸς προταθεῖσαν· …noein morphên phôtos protatheisan:
   
146 146
…ταῦτ' (γὰρ φησιν) ἐπιφωνήσας ἢ παιδὶ κατόψῃ …taût' (gar phêsin) epiphônêsas ê paidi katopsê
πῦρ ἴκελον σκιρτηδὸν ἐπ' ἠέρος οἶδμα τιταῖνον· pûr ikelon skirtêdon ep' êeros oidma titainon:
ἢ καὶ πῦρ ἀτύπωτον, ὅθεν φωνὴν προθέουσαν· ê kai pûr atupôton, hothen phônên protheousan:
ἢ φῶς πλούσιον ἀμφὶ γύην ῥοιζαῖον ἐλιχθέν· ê phôs plousion amphi guên rhoizaion elichthen:
ἀλλὰ καὶ ἵππον ἰδεῖν φωτὸς πλέον ἀστράπτοντα alla kai hippon idein phôtos pleon astraptonta
ἢ καὶ παῖδα θοοῖς νώτοις ἐποχούμενον ἱππου, ê kai paida thoois nôtois epochoumenon hippou,
ἔμπυρον ἢ χρυσῷ πεπυκασμένον ἢ πάλι γυμνόν, empuron ê chrusô pepukasmenon ê pali gumnon,
ἢ και τοξεύοντα καὶ ἑστηῶτ' ἐπὶ νώτοις. ê kai toxeuonta kai hestêôt' epi nôtois.
   
147 147
πολλάκις ἢν λέξῃς μοι, ἀθρήσεις πάντα λέοντα. pollakis ên lexês moi, athrêseis panta leonta.
οὔτε γὰρ οὐράνιος κυρτὸς τότε φαίνεται ὄγκος, oute gar ouranios kurtos tote phainetai onkos,
ἀστέρες οὐ λάμπουσι, τὸ μηνης φῶς κεκάλυπται, asteres ou lampousi, to mênês phôs kekaluptai,
χθὼν οὐχ ἕστηκεν· βλέπεται δέ <τε> πάντα κεραυνοῖς. chthôn ouch hestêken: blepetai de <te> panta keraunois.
   
   
148 148
ἡνίκα <δὲ> βλέψης μορφῆς ἄτερ εὐΐερον πῦρ hênika <de> blepsês morphês ater euïeron pûr
λαμπόμενον ακιρτηδὸν ὅλου κατὰ βένθεα κόσμου, lampomenon akirtêdon holou kata benthea kosmou,
κλῦθι πυρὸς φωνήν. klûthi puros phônên.
   
149 149
ἡνίκα δαίμονα δ' ἐρχόμενον πρόσγειον ἀθρήσεις, hênika daimona d' erchomenon prosgeion athrêseis,
θῦε λίθον μνίζουριν ἐπαυδῶν... thûe lithon mnizourin epaudôn...
   
150 150
ὀνόματα βάρβαρα μήποτ' ἀλλάξῃς· onomata barbara mêpot' allaxês:
   
151 151
...συνοχηΐδας... ...sunochêïdas...
   
152 152
...ἀμιστύλλευτος... ...amistulleutos...
   
153 153
οὐ γὰρ ὑφ' εἱμαρτὴν ἀγέλην πίπτουσι θεουργοί. ou gar huph' heimartên agelên piptousi theourgoi.
   
154 154
...ἀγεληδὸν ἰόντων, ...agelêdon iontôn,
   
155* 155*
δύσκαμπτος καὶ ὀπισθοβαρὴς καὶ ἄμοιπος, duskamptos kai opisthobarês kai amoipos,
   
φωτὸς, phôtos,
   
   
156 156
οἵδε γὰρ οὐκ ἀπέχουσι κυνῶν ἀλόγων πολὺ μέτρον, hoide gar ouk apechousi kunôn alogôn polu metron,
   
157 157
σὸν <δὲ γὰρ> ἀγγεῖον θῆρες χθονὸς οἰκήσουσιν. son <de gar> angeion thêres chthonos oikêsousin.
   
158 158
οὐδὲ τὸ τῆς ὕλης σκύβαλον κρημνῷ καταλείψεις, oude to tês hulês skubalon krêmnô kataleipseis,
ἀλλὰ καὶ εἰδώλῳ μερὶς εἰς τόπον ἀμφιφάοντα. alla kai eidôlô meris eis topon amphiphaonta.
   
159 159
...βίῃ ὅτι σῶμα λιπόντων ...biê hoti sôma lipontôn
ἀνθρώπων ψυχαὶ κατάρατοι... anthrôpôn psuchai kataratoi...
   
160 160
θεσμὸν ἀπαὶ μακάρων...(εἶναι τοῦτου) ἄλυτον... thesmon apai makarôn...(einai toûtou) aluton...
   
αὖτις ἐπ' ἀνθρώπων περάαν βίον, οὐκ ἐπι θηρῶν. aûtis ep' anthrôpôn peraan bion, ouk epi thêrôn.
   
161 161
...ποιναὶ μερόπων ἄγκτειραι. ...poinai meropôn ankteirai.
   
162 162
ἆ ἆ τούσδε κατωρύεται χθὼν ἐς τέκνα μέχρις. a a tousde katôruetai chthôn es tekna mechris.
   
163 163
μηδὲ κάτω νεύσῃς εἰς τὸν μελαναυγέα κόσμον, mêde katô neusês eis ton melanaugea kosmon,
ᾧ βυθὸς αἰὲν ἄμορφος ὑπέστρωται καὶ ἀειδής, hô buthos aien amorphos hupestrôtai kai aeidês,
ἀμφικνεφὴς ῥυπόων εἰδωλοχαρὴς ἀνόητος amphiknephês rhupoôn eidôlocharês anoêtos
κρημνώδης σκολιὸς πηρὸν βάθος αἰὲν ἑλίσσων, krêmnôdês skolios pêron bathos aien helissôn,
αἰεὶ νυμφεύων ἀφανὲς δέμας ἀργὸν ἄπνευμον. aiei numpheuôn aphanes demas argon apneumon.
   
164 164
μηδὲ κάτω νεύσῃς· χρημνὸς κατὰ γῆς ὑπόκειται, mêde katô neusês: chrêmnos kata gês hupokeitai,
ἑπταπόρου σύρων κατὰ βαθμίδος... heptaporou surôn kata bathmidos...
   
165* 165*
ζήτησον παράδεισον... zêtêson paradeison...
   
166* 166*
...μὴ 'ξάξῃς, ἵνα μή τι ἔχουσα ...mê 'xaxês, hina mê ti echousa
ἐξίῃ... exiê...
   
167 167
κέντρον, ἀφ' οὗ πᾶσαι μέχρις ἄντυγος ἶσαι ἔασιν. kentron, aph' hoû pasai mechris antugos isai easin.
   
168 168
...κατέχων τὴν τρίπτερον ἀρχήν, ...katechôn tên tripteron archên,
   
169 169
...ἅπαξ ἐπέκεινα, ...hapax epekeina,
   
170 170
αὐτάνδρους πόλεας γ' άπὀλέσθαι... autandrous poleas g' apolesthai...
   
171* 171*
μηδέ ποτ' ἐκ λήθης ῥεύσωμεν χεῦμα ταπεινόν. mêde pot' ek lêthês rheusômen cheûma tapeinon.
   
172* 172*
ἧς κατασύρονται πολλοὶ σκολιοῖσι ῥεέθροις, hês katasurontai polloi skolioisi rheethrois,
   
173* 173*
...τὴν πρωτογενῆ ὕλην... ...tên prôtogenê hulên...
   
174* 174*
ἡ δ' ἑτέροις παρέχει τὸ ζῆν, πολὺ μᾶλλον ἑαυτῇ, hê d' heterois parechei to zên, polu mallon heautê,
   
175 175
καὶ δύναμιν πρώτην ἱεροῦ λόγου... kai dunamin prôtên hieroû logou...
   
176 176
...ὑπερβάθμιον πόδα ῥιπτῶν, ...huperbathmion poda rhiptôn,
   
177* 177*
...οἱ μὲν τελετάρχαι ...hoi men teletarchai
τοῖς συνοχεῦσι συνείληνται... tois sunocheûsi suneilêntai...
   
178* 178*
...ἀβάτοις σηκοῖς (τῆς) διανοίας ...abatois sêkois (tês) dianoias
   
179 179
...πάσης τμήσιος ἄρχειν, ...pasês tmêsios archein,
   
180* 180*
τῆς ὕλης ὁ λάβρον... tês hulês ho labron...
   
181* 181*
...ὁ μισοφαὴς κόσμος... ...ho misophaês kosmos...
   
182 182
...ἡ πολύφρων ἀτρεκεία, ...hê poluphrôn atrekeia,
   
183* 183*
...τὸ δ' ἀτρεκὲς ἐν βαθεῖ ἐστι. ...to d' atrekes en bathei esti.
   
184 184
δουλεύων βάθει αἰθερίῳ... douleuôn bathei aitheriô...
   
185 185
...χρόνου χρόνος... ...chronou chronos...
   
186 186
...ῥόθιον κύτος ἡμῶν. ...rhothion kutos hêmôn.
   
186 bis 186 bis
...πάμμορφον ἄγαλμα... ...pammorphon agalma...
   
187 187
ἀγήραος agêraos
   
188 188
ἄζωνος azônos
   
189 189
ἀμφιπρόσωπος amphiprosôpos
   
190 190
ἀναγωγός  anagôgos
   
191 191
ἄφθεγκτος aphthenktos
   
192 192
ἔνυλος enulos
   
193 193
ἐποχεῖσθαι epocheisthai
   
194 194
ἑπτάκτις heptaktis
   
195 195
ζωναῖος zônaios
   
196 196
κηλίσ kêlis
   
197 197
κλείς  kleis
   
198 198
κρύφιος kruphios
   
199 199
κυκλοέλικτος kukloeliktos
   
200 200
μεσεμβολεῖν mesembolein
   
201 201
ὄχημα ochêma
   
202 202
πανδεκτικὴ αὐλή pandektikê aulê
   
203 203
σειρά seira
   
204 204
σκίδνασθαι skidnasthai
   
205 205
στερεώματα stereômata
   
206 206
στρόφαλος strophalos
   
207 207
συνοχεύς  sunocheus
   
208 208
σύστασις sustasis
   
209 209
ὑπερκόσμιος huperkosmios
   
210 210
καλκις...κύμινδις kalkis...kumindis
   
210a 210a
μαλάχης ἀπέχεσθαι malachês apechesthai
   
210b 210b
γαλακτοποτεῖν galaktopotein
   
210c 210c
χεῖρ cheir

Note on this electronic edition:

Please refer here for transliteration protocols used in this edition.

Many thanks to Mark Hopkins for his assistance in the production of this first ever online edition of the Greek text of The Oracles through many hours of typing, proofing and his phenomenally useful and timesaving Unicode transliteration program.

Please note that the "doubtful fragments" (211-226) will be added in the near future along with the text of all English translations in the public domain.