Header
              image
  HOME  :: THEURGISTS :: TEXTS :: PRAXIS :: OTHER TRADITIONS :: LINKS :: CONTACT ::
   
 
Mithras Liturgy

The Greek text for this bilingual edition of the Mithras Liturgy has been taken from the Karl Preisendanz edition of the Papyri Gracae Magicae, PGM IV, 475 - 750. The formatting of paragraphing is mine and hopefully serves to illustrate the structure of the work. Invocations to be spoken are in red text. Voces magicae are in bold capitals for both the Greek and English text. Transliterations follow the standard modern method as illustrated here.  Instructions to the practitioner are in grey text.

Albrecht Dietrich's Eine Mithrasliturgie from 1910 is out of copyright and may be downloaded for reference here at ars-theurgica.org. 

Mithras Liturgy - Greek and English Text.

Ἵλαθί μοι, Πρόνοια κα Ψυχή, τάδε γράφοντι τὰ ἅπρατα, παραδοτὰ μυστρια, μόνῳ δὲ τέκνῳ άθανασίαν άζιῶ, μύσται τς μτέρας δυνάμεως ταύτης (χπὴ οὖν σε, ὧ θύγατερ, λαμβάνειν χυλοὺς βοτανῶν κα εδῶν τῶν μελλόντων σοι μηνυθήσεσθαι ν τῷ τέλει τοῦ εροῦ μου συντάγματος), ἣν μεγας θεὸς Ἥλιος Μίθρας ἐκελευςέν μοι μεταδοθῆναι ὑπὸ τοῦ ἀρχαγγέλου αύτοῦ, ὅπως ἐγὼ μόνος αἰτη τὴς οὐρανὸν βαίνω καὶ κατοπτεύω πάντα.

Be gracious to me, O Providence and Psyche, as I write these mysteries handed down not for gain but for instruction; and for an only child I request immortality, O initiates of this our power (furthermore, it is necessary for you, O daughter, to take the juices of herbs and spices, which will to you at the end of my holy treatise), which the great god Helios Mithras ordered to be revealed to me by his archangel, so that I alone may ascend into heaven as an inquirer and behold the universe.
 
ἔστιν δὲ το λόγου ἣδε ἡ κλῆσις·
 
This is the invocation of the ceremony:
 
Γένεσις πρώτη τῆς ἐμῆς γενέσεως· ΑΕΗΙΟΥΩ
First origin of my origin, AEIOU
 
ρχὲ τῆς μῦς αρχῆς πρώτη ΠΠΠ ΣΣΣ ΦΡ[]
First beginning of my beginning, PPP SSS PHR[...]
 
πνεῦμα πνεύματος, τοῦ ν μοὶ πνεύματος πρῶτον ΜΜΜ
Spirit of spirit, the first of the spirit in me, MMM
 
πῦρ, τὸ εἰς μὴν κρᾶσιν τῶν ἐν ἐμοὶ κράσεων θεοδρητον, τοῦ ἐν ἐμοὶ πυρὸς πρῶτον ΗΥ ΗΙΑ ΕΗ
Fire given by God to my mixture of the mixtures in me, the first of the fire in me, U IA E
 
ὕδωρ ὕδατος, τοῦ ν ἐμοὶ ὕδατος πρῶτον ΩΩΩ ΑΑΑ ΕΕΕ
Water of water, the first of the water in me, OOO AAA EEE
 
οὐσια γεώδης τῆς ἐν ἐμοὶ οὐσιας γεώδους πρώτη ΥΗ ΥΩΗ
Earthy substance, the first of the earthy substance in me, U U
σῶμα τέλειον ἐμοῦ (τοῦ δεῖνα τῆς δεῖνα), διαπεπλασμένον ὑπὸ βραχίονος ἐντίμου καὶ δεξιᾶς χειρὸς ἀφθάρτου ἐν ἀφωτίστῳ καὶ διαυγεῖ κόσμῳ, ν τε ψύχῳ καὶ ἐψυχωμένῳ ΥΗΙ ΑΥΙ ΕΥΩΙΕ
My complete body (I, (NAME) whose mother is (NAME)), which was formed by a noble arm and   an incorruptible right hand in a world without light and yet radiant, without soul and yet alive with soul, UI AUI EUIE
 
ὰν δὲ ὑμῖν δξῃ ΜΕΤΕΡΤΑ ΦΩΘ˙ (ΜΕΘΑΡΘΑ ΦΗΡΙΗ ἑν αλλῳ) ΙΕΡΕΖΑΘ
Now if it be your will, METERTA PHTH (METHARTHA PHRIE, in another place) IEREZATH
 
μεταπαραδῶναί με τῄ ἀθανάτῳ γενέσει, ἐχομένως τῇ ὑποκειμένῃ μου φύσει να μετὰ τὴν ένεστώσαν καὶ σφόδρα κατεπεί γουσάν με χρείαν ἐποπτεύσω τήν ἀθάνατον ἀρχὴν τῷ ἀθανάτῳ πνεύματι ΑΝΧΡΕΦΡΕΝΕΣΟΥΦΙΡΙΓΧ
Give me over to immortal birth and, following that, to my underlying nature, so that,after the present need which is pressing me exceedingly, I may gaze upon the immortal beginning with the immortal spirit, ANCHREPHRENESOUPHIRIGCH
τῷ ἀθανάτῳ ὕδατι  ΕΡΟΝΟΥΙ ΠΑΡΑΚΟΥΝΗΘ
With the immortal water, ERONOUI PARAKOUNTH
 
τῷ στερεωτάτῳ ἀέρι ΕΙΟΑΗ ΨΕΝΑΒΩΘ
With the most steadfast air, EIOA PSENABTH
 
να νοήματι μεταγεννηθῶ ΚΡΑΟΧΡΑΞ Ρ ΟΙΜ ΕΝΑΡΧΟΜΑΙ
That I may be born again in thought, KRAOCHRAX R OIM ENARCHOMAI
 
καὶ πνεύσῃ ἐν ἐμοὶ τὸ ἱερὸν πνεῦμα ΝΕΧΘΕΝ ΑΠΟΤΟΥ ΝΕΧΘΙΝ ΑΡΠΙ ΗΘ
And the sacred spirit may breathe in me, NECHTHEN APOTOU NECHTHIN ARPI TH
 
ἵνα θαυμάσω τὸ ἱερὸν πῦρ ΚΥΦΕ
So that I may wonder at the sacred fire, KUPHE
 
να θεάσωμαι τὸ ἄβυσσoν τῆς ἀνατολής φρικτὸν ὕδωρ ΝΥΩ ΘΕΣΩ ΕΧΩ ΟΥΧΙΕΧΩΑ
That I may gaze upon the unfathomable, awesome water of the dawn, NU THES ECH OUCHIECHA
 
καὶ ἀκούσῃ μου ό ζωογόνoσ καὶ περικεχυμένος αἰθήρ ΑΡΝΟΜΗΘΦ
And the vivifying, and encircling aether may hear me, ARNOMTHPH
ἐπεὶ μέλλω κατοπτεύειν σήμερον τοῖς ἀθανάτοις ὄμμασι
For today I am about to behold, with immortal eyes
 
θνητός γεννηθείς ἐκ θνητῆς ὑστέρας, βεβελτιωμένος ὑπὸ κράτους μεγαλοδυνάμου καὶ δεξιᾶς χειρὸς ἀφθάρτου
I, born mortal from mortal womb, but transformed by tremendous power and an incorruptible right hand
 
ἀθανάτῳ πνεύματι τὸν ἀθάνατον Αἰῶνα καὶ δεσπότην τῶν πυρίνων διαδημάτων
And with immortal spirit, the immortal Aion and and master of the fiery diadems
 
ἁγίοις ἁγιασθεὶς ἀγιάσμασι
I, sanctified through holy consecrations
 
ἀγίας ὑφεστώσης μου πρὸς ὀλίγον τῆς ἀνθρωπίνης μου ψυχικῆς δυνάμεως
While there subsists within me, holy, for a short time, my human soul-might
 
ἣν ἐγὼ πάλιν  μεταπαραλήμψομαι μετὰ τὴν ἐνεστῶσαν καὶ κατεπείγουσάν με πικρὰν ἀνάγκην, ἀχρεοκόπητον
Which I will again receive after the present bitter and relentless necessity which is pressing down upon me
 
ἐγὼ ὁ δεῖνα, ὃν ἡ δεϊνα, κατὰ δόγμα θεοῦ ἀμετάθετον ΕΥΗ ΥΙΑ ΕΗΙ ΑΩ ΕΙΑΥ ΙΥΑ ΙΕΩ
I, (NAME) whose mother is (NAME) according to the immutable decree of god, EU UIA EI A EIAU IUA IE
 
ἐπεὶ οὐκ ἐστιν μοι ἐφικτόν θνητὸν γεγῶτα συνανιέναι ταις χρυσοειδέσιν μαρμαρυγαῖς τῆς ἀθανάτου λαμπηδόνος ΩΗΥ ΑΕΩ ΗΥΑ ΕΩΗ ΥΑΕ ΩΙΑΕ
Since it is impossible for me, born mortal, to rise with the golden brightnesses of the immortal brilliance, U AE UA E UAE IAE
 
ἔσταθι, φθαρτὴ βροτῶν φύσι, καὶ αὐτίκα ἀνάλαβέ με ὑγιῆ μετὰ τὴν ἀπαραίτητον καὶ κατεπείγουσαν χμείαν
Stand, O perishable nature of mortals, and at once me safe and sound after the inexorable and pressing  need
 
ἐγὼ γὰρ εἰμι ὁ υἱὸς ΨΥΧΩ[Ν] ΔΕΜΟΥ ΠΡΟΧΩ ΠΡΩΑ
For I am the son PSUCH[N] DEMOU PROCH PRA
 
ἐγώ εὶμι ΜΑΧΑΡΦ[.]Ν ΜΟΥ ΠΡΩΨΥΧΩΝ ΠΡΩΕ
I am MACHARPH[.]N MOU PRPSUCHN PRE

λκε ἀπὸ τῶν ἀκτίνων πνεῦμα γ' ἀνασπῶν, ὅ δύνασαι, καὶ ὄψῃ σεαυτὸν ἀνακουφιζόμενον καὶ  ὑπερβαίνοντα εἰς ὕψος, ὥστε σε δοκεῖ[ν μέσoν τού ἀέρος εἶναι. οὐδενὸς δὲ ἀκούσει οὔτε ἀνθρώπου οὔτε Ζῴου ἄλλου, οὐδὲ ὄψῃ οὐδὲν τῶν ἐπὶ γῆς θνητῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, πάντα δὲ ὄψῃ ἀθάνατα ὄψῃ γὰρ  ἐκείνης τῆς ἡμέρας καὶ τῆς ὥμας θείαν θέσιν, τούς πολεύοντας ἀναβαίνοντας εἰς οὐρανὸν θεούς  ἄλλους δὲ καταβαίνοντας. ἡ δέ πορεία τῶν ὁρωμένων θεῶν διὰ τοῦ δίσκου, πατρός μου, θεοῦ,  φανήσεται, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ καλούμενος αὐλός, ἡ ἀρχὴ τοῦ λειτουργοῦντος ἀνέμου· ὄψῃ γὰρ ἀπὸ τοῦ  δίσκου ὡς αὐλὸν κρεμάμενον. εἰς δὲ τὰ μέρη τὰ πρὸς λίβα ἀπέραντον οἷον ἀπηλιώτην, ἐὰν ᾖ κεκληρωμένος εἰς τὰ μέρη τοῦ ἀπηλιώτου, καὶ ὁ ἕτερος ὁμοίως εἰς τὰ μέρη τὰ ἐκείνου, ὄψῃ τὴν ἀποφορὰν τοῦ ὁράματος· ὄψῃ δὲ ἀτενίζοντάς σοι τοὺς θεοὺς καὶ ἐπί σε ὁρμωμένους. σὺ δὲ εὐθέως  ἐπίθες δεξιὸν δάκτυλον ἐπὶ τὸ στόμα καὶ λέγε·

Draw in breath from the rays, drawing up three times as much as you can, and you will see yourself being lifted up and ascending to the height, so that you seem to be in mid-air. You will hear nothing either of man or of any other living thing, nor in that hour will you see anything of mortal affairs on earth, but rather you will see all immortal things. For in that day and hour you will see the divine order of the skies: the presiding gods rising into heaven, and others setting. Now the course of the visible gods will appear through the disk of god, my father; and in similar fashion the so-called "pipe", the origin of the ministering wind. For you will see it hanging from the sun's disk like a pipe. You will see the outflow of this object toward the regions westward, boundless as an east wind, if it be assigned to the regions of the East: and the other (i.e. the west wind), similarly, toward its own regions. And you will see the gods staring intently at you and rushing at you. So at once put your right finger on your mouth and say:

σιγή, σιγή, σιγή, σύμβολον θεο ζντος φθάρτου φύλαξόν με, σιγή ΝΕΧΘΕΙΡ ΘΑΝΜΕΛΟΥ

Silence! Silence! Silence! Symbol of the living, incorruptible god! Guard me, Silence, NECHTHEIR THANMELOU

πειτα σύρισον μακρν συριγμόν, πειτα πόππυσον λέγων

 

Then make a long hissing sound, next make a popping sound, and say:

ΠΡΟΠΡΟΦΕΓΓΗ ΜΟΡΙΟΣ ΠΡΟΦΥΡ ΠΡΟΦΕΓΓΗ ΝΕΜΕΘΙΡΕ ΑΡΨΕΝΤΕΝ ΠΙΤΗΤΜΙ ΜΕΩΥ ΕΝΑΡΘ ΦΥΡΚΕΧΩ ΨΥΡΙΔΑΡΙΩ ΤΥΡΗ ΦΙΛΒΑ

PROPROPHEGG MORIOS PROPHUR PROPHEGG NEMETHIRE ARPSENTEN PITTMI MEU ENARTH PHURKECH PSURIDARI TUR PHILBA

κα τότε ψ τος θεούς σοι εμενς μβλέποντας κα μηκέτι πί σε ρμωμένους, λλ πορευομένους π τν δίαν τάξιν τν πραγμάτων. ταν ον δς τν νω κόσμον καθαρν κα δονούμενον κα μηδένα τν θεν γγέλων ρμώμενον, προσδόκα βροντς μεγάλης κούσεσθαι κτύπον, στε σε κπλαγναι. σ δ πάλιν λέγε

 

Then you will see the gods looking graciously upon you and no longer rushing at you, but rather going about in their own order of affairs. So when you see that the world above is clear and circling, and that none of the gods or angels is threatening you, expect to hear a great crash of thunder, so as to shock you. Then say again:

σιγή, σιγή (λόγος), γώ εμι σύμπλανος μν στήρ, κα κ το βάθους ναλάμπων ΟΞΥ Ο ΞΕΡΘΕΥΘ

Silence! Silence! (the prayer) I am a star, wandering about with you, and shining forth out of the deep, OXU O XERTHEUTH.

τατά σου επόντος εθέως δίσκος πλωθήσεται. μετ δ τ επεν σε τν βʹ λόγον, που "σιγή, σιγή"

κα τ κόλουθα, σύρισον βʹ κα πόππυσον βʹ, κα εθέως ψ π το δίσκου στέρας προσερχομένους πενταδακτυλιαίους πλείστους κα πιπλντας λον τν έρα. σ δ πάλιν λέγε "σιγή, σιγή." κα το δίσκου νυγέντος ψ πυρον κύκλωμα κα θύρας πυρίνας ποκεκλεισμένας. σ δ εθέως δίωκε τν ποκείμενον λόγον καμμύων σου τος φθαλμούς. λόγος γʹ

 

Immediately after you have said these things the sun's disk will be expanded. And after you have said the second prayer, where there is "Silence! Silence!" and the accompanying words, make a hissing sound twice and a popping sound twice, and immediately you will see many five- pronged stars coming forth from the disk and filling all the air. Then say again: "Silence! Silence!" And when the disk is open, you will see the fireless circle, and the fiery doors shut tight. At once close your eyes and recite the following prayer. The third prayer:

πάκουσόν μου, κουσόν μου το δενα τς δενα

Give ear to me, hearken to me, (NAME) whose mother is (NAME)

 

κύριε, ὁ συνδήσας πνεύματι τ πύρινα κλθρα το τετραλιζώματος

O Lord, you who have bound together with your breath the fiery bars of the fourfold root

πυρίπολε, ΠΕΝΤΙΤΕΡΟΥΝΙ

Fire-Walker, PENTITEROUNI

 

φωτς κτίστα (ο δ συνκλεστα)  ΣΕΜΕΣΙΛΑΜ

Light-Maker (others: Encloser), SEMESILAM

 

πυρίπνοε ΨΥΡΙΝΦΕΥ

Fire-Breather, PSURINPHEU

 

πυρίθυμε ΙΑΩ

Fire-Feeler, IA

 

πνευματόφως ΩΑΙ

Light-Breather, AI

 

πυριχαρΕΛΟΥΡΕ

Fire-Delighter, ELOURE

 

καλλίφως ΑΖΑΙ

Beautiful Light, AZAI

 

Αών ΑΧΒΑ

Aion, ACHBA

 

φωτοκράτωρ ΠΕΠΠΕΡ ΠΡΕΠΕΜΠΙΠΙ

Light-Master, PEPPER PREPEMPIPI

 

πυρισώματε ΦΝΟΥΗΝΙΟΧ

Fire-Body, PHNOUNIOCH

 

φωτοδτα, πυρισπόρε ΑΡΕΙ ΕΙΚΙΤΑ

Light-Giver, Fire-Sower, AREI EIKITA

 

πυρικλόνε ΓΑΛΛΑΒΑΛΒΑ

Fire-Driver, GALLABALBA

 

φωτοβίαιε ΑΙΩ

Light-Forcer, AI

 

πυριδνα ΠΥΡΙΧΙΒΟΟΣΗΙΑ

Fire-Whirler, PURICHIBOOSIA

 

φωτοκιντα ΣΑΝΧΕΡΩΒ

Light-Mover, SANCHERB

 

κεραυνοκλόνε ΙΗ ΩΗ ΙΩΗΙΩ 

Thunder-Shaker, I II

 

φωτς κλέος ΒΕΕΓΕΝΗΤΕ  

Glory-Light, BEEGENTEE

 

αξησίφως ΣΟΥΣΙΝΕΦΙΕΝ

Light-Increaser, SOUSINEPHIEN

 

πυρισχησίφως ΣΟΥΣΙΝΕΦΙ ΑΡΕΝΒΑΡΑΖΕΙ ΜΑΡΜΑΡΕΝΤΕΥ

Fire-Light-Maintainer, SOUSINEPHI ARENBARAZEI MARMARENTEU

 

στροδάμα νοιξόν μοι, ΠΡΟΠΡΟΦΕΓΓΗ ΕΜΕΘΕΙΡΕ ΜΟΡΙΟΜΟΤΥΡΗΦΙΛΒΑ

Star-Tamer: open for me, PROPROPHEGG EMETHEIRE MORIOMOTURPHILBA

 

τι πικαλομαι νεκα τς κατεπειγούσης κα πικρς καὶ ἀπαραιτήτου νάγκης τ μηδέπω χωρήσαντα ες θνητν φύσιν μηδ φρασθέντα ν διαρθρώσει π νθρωπίνης γλώσσης θνητο φθόγγου θνητς φωνς θάνατα ζντα κα ντιμα νόματα

Because, on account of the pressing and bitter and inexorable necessity, I invoke the immortal names, living and honored, which never pass into mortal nature and are not declared in articulate speech by human tongue or mortal speech or mortal sound:

ΗΕΩ ΟΗΕΩ ΙΩΩ ΟΗ ΗΕΩ ΗΕΩ ΟΗ ΕΩ ΙΩΩ ΟΗΗΕ  ΩΗΕ ΩΟΗ ΙΗ ΗΩ ΟΩ ΟΗ ΙΕΩ ΟΗ ΩΟΗ ΙΕΩ ΟΗ ΙΕΕΩ ΕΗ ΙΩ ΟΗ ΙΟΗ ΩΗΩ ΕΟΗ ΟΕΩ ΩΙΗ ΩΙΗ ΕΩ ΟΙ ΙΙΙ ΗΟΗ ΩΥΗ ΗΩΟΗΕ ΕΩ ΗΙΑ ΑΗΑ ΕΗΑ ΗΕΕΗ ΕΕΗ ΕΕΗ ΙΕΩ ΗΕΩ ΟΗΕΕΟΗ ΗΕΩ ΗΥΩ ΟΗ ΕΙΩ ΗΩ ΩΗ ΩΗ ΕΕ ΟΟΟ ΥΙΩΗ

 

E OE I O E E O E I OE E O I O O IE O O IE O IEE E I O IO EO OE I I E OI III O U OE E IA AA EA EE EE EE IE E OEEO E U O EI EE OOO UI

τατα πάντα λέγε μετ πυρς κα πνεύματος τ πρτον ποτελν, ετα μοίως τ δεύτερον ρχόμενος, ως κτελέσς τος ζʹ θανάτους θεος το κόσμου. τατά σου ε πόντος κούσει βροντς κα κλόνου το περιέχοντος. μοίως δ σεαυτν ασθηθήσει ταρασσόμενον. σ δ πάλιν λέγε σιγή (λόγος), ετα νοιξον τος φθαλμος κα ψ νεγυΐας τς θύρας κα τν κόσμον τν θεν, ς στιν ντς τν θυρν, στε π τς το θεάματος δονς κα τς χαρς τ πνεμά σου συντρέχειν κα ναβαίνειν. στς ον εθέως λκε π το θείου τενίζων ες σεαυτν τ πνεμα. ταν

ον ποκατασταθ σου ψυχή, λέγε

 

Say all these things with fire and spirit, until completing the first utterance; then, similarly, begin the second, until you complete the seven immortal gods of the world. When you have said these things, you will hear thundering and shaking in the surrounding realm; and you will likewise feel yourself being agitated. Then say again: "Silence!" (the prayer) Then open your eyes and you will see the doors open and the world of the gods which is within the doors, so that from the pleasure and joy of the sight your spirit runs ahead and ascends. So stand still and at once draw breath from the divine into yourself, while you look intently. Then when your soul is restored, say:

πρόσελθε, κύριε, ΑΡΧΑΝΔΑΡΑ ΦΩΤΑΖΑ ΠΥΡΙΦΟΤΑ ΖΑΜΥΘΙΞ ΕΤΙΜΕΝΜΕΡΟ ΦΟΡΑΘΗΝ ΕΡΙΗ ΠΡΟΘΡΙ ΦΟΡΑΘΙ

Come, Lord, ARCHANDARA PHTAZA PURIPHTA ZABUTHIX ETIMENMERO PHORATHN ERI PROTHRI PHORATHI

τοτο επόντος στραφήσονται πί σε α κτνες σιδε ατν μέσον. ταν ον τοτο ποιήσς, ψ θεν νεώτερον, εειδ, πυρινότριχα, ν χιτνι λευκ κα χλαμύδι κοκκίν χοντα πύρινον στέφανον. εθέως σπασαι ατν τ πυρίν σπαστικ

 

When you have said this, the rays will turn toward you; look at the center of them. For when you have done this, you will see a youthful god, beautiful in appearance, with fiery hair, and in a white tunic and a scarlet cloak, and wearing a fiery crown. At once greet him with the fire-greeting:

κύριε, χαρε, μεγαλοδύναμε, μεγαλοκράτωρ, βασιλε, μέγιστε θεν, λιε, κύριος το ορανο κα τς γς, θε θεν, σχύει σου πνοιή, σχύει σου δύναμις, κύριε άν σοι δόξ, γγειλόν με τ μεγίστ θε, τ σε γεννήσαντι κα ποιήσαντι, τι νθρωπος, γ δενα τς δενα, γενόμενος κ θνητς στέρας τς δενα κα χρος σπερματικο κα, σήμερον τούτου πό σου μεταγεννηθέντος, κ τοσούτων μυριάδων παθανατισθες ν ταύτ τ ρ κατ δόκησιν θεο, περβαλλόντως γαθο, προσκυνσαί σε ξιο κα δέεται κατ δύναμιν νθρωπίνην (να συνπαραλάβς τν τς σήμερον μέρας κα ρας ρονόμον, νομα θραψιαρι μοριροκ, να φανες χρηματίσ ν τας γαθας ραις) ΕΩΡΩ ΡΩΡΕ ΩΡΡΙ ΩΡΙΩΡ ΡΩΡ ΡΩΙ ΩΡ ΡΕΩΡΩΡΙ ΕΩΡ ΕΩΡ ΕΩΡ ΕΩΡΕ

Hail, O Lord, Great Power, Great Might, King, Greatest of gods, Helios, the Lord of heaven and earth, God of gods: mighty is your breath; mighty is your strength, O Lord. If it be your will, announce me to the supreme god, the one who has begotten and made you: that a man, I, (NAME) whose mother is (NAME) who was born from the mortal womb of (NAME) and from the fluid of semen, and who, since he has been born again from you today, has become immortal out of so many myriads in this hour according to the wish of god the exceedingly good, resolves to worship you, and prays with all his human power (that you may take along with you the horoscope of the day and hour today, which has the name THRAPSIARI MORIROK, that he may appear and give revelation during the good hours) ER RRE RRI RIR RR RI R RERRI ER ER ER ERE

 

τατά σου επόντος λεύσεται ες τν πόλον, κα ψ ατν περιπατοντα ς ν δ. σ δ τενίζων κα μύκωμα μακρν κερατοειδς, λον ποδιδος τ πνεμα, βασανίζων τν λαγόνα, μυκ κα καταφίλει τ φυλακτήρια κα λέγε, πρτον ες τ δεξιόν

 

After you have said these things, he will come to the celestial pole, and you will see him walking as if on a road. Look intently and make a long bellowing sound, like a horn, releasing all your breath and straining your sides; and kiss the amulets and say, first toward the right:

φύλαξόν με ΠΡΟΣΥΜΗΡΙ

Protect me, PROSUMRI

τατα επν ψ θύρας νοιγομένας κα ρχομένας κ το βάθους ζʹ παρθένους ν βυσσίνοις, σπίδων πρόσωπα χούσας. αται καλονται ορανο Τύχαι, κρατοσαι χρύσεα βραβεα. τατα δν 

σπάζου οτως

 

After saying this, you will see the doors thrown open, and seven virgins coming from deep within, dressed in linen garments, and with the faces of asps. They are called the Fates of heaven, and wield golden wands. When you see them, greet them in this manner:

χαίρετε, α ζʹ Τύχαι το ορανο, σεμνα κα γαθα παρθένοι, ερα καὶ ὁμοδίαιτοι το μινιμιρροφορ, α γιώταται φυλάκισσαι τν τεσσάρων στυλίσκων.

Hail, O seven Fates of heaven, O noble and good virgins, O sacred ones and companions of MINIMIRROPHOR, O most holy guardians of the four pillars!

 

χαρε, πρώτη, ΧΡΕΨΕΝΘΑΗΣ

Hail to you, the first, CHREPSENTHAES

 

χαρε, βʹ, ΜΕΝΕΣΧΕΗΣ

Hail to you, the second, MENESCHEES

 

χαρε, γʹ, ΜΕΧΡΑΝ

Hail to you, the third, MECHRAN

 

χαρε δʹ, ΑΡΑΡΜΑΧΗΣ  

Hail to you, the fourth, ARARMACHS

 

χαρε, εʹ, ΕΧΟΜΜΙΗ

Hail to you, the fifth, ECHOMMI

 

χαρε, ϛʹ, ΤΙΧΝΟΝΔΑΗΣ 

Hail to you, the sixth, TICHNONDAS

 

χαρε, ζʹ, ΕΡΟΥ ΡΟΜΒΡΙΗΣ

Hail to you, the seventh, EROU ROMBRIS

προέρχονται δ κα τεροι ζʹ θεο ταύρων μελάνων πρόσωπα χοντες ν περιζώμασιν λινος κατέχοντες ζʹ διαδήματα χρύσεα. οτοί εσιν ο καλούμενοι πολοκράτορες το ορανο, ος δε σε σπάσασθαι μοίως καστον τ δί ατν νόματι

 

There also come forth another seven gods, who have the faces of black bulls, in linen loin-cloths, and in possession of seven golden diadems. They are the so-called Pole-Lords of heaven, whom you must greet in the same manner, each of them with his own name:

χαίρετε, ο κνωδακοφύλακες, ο ερο κα λκιμοι νεανίαι, ο στρέφοντες π ν κέλευσμα τν περιδίνητον το κύκλου ξονα το ορανο κα βροντς καὶ ἀστραπς κα σεισμν κα κεραυνν βολς φιέντες ες δυσσεβν φλα, μο δ εσεβε κα θεοσεβε ντι γείαν κα σώματος λοκλη ρίαν, κος τε κα ράσεως ετονίαν, ταραξίαν ν τας νεστώσαις τς σήμερον μέρας γαθας ραις, ο κύριοί μου κα μεγαλοκράτορες θεοί

Hail, O guardians of the pivot, O sacred and brave youths, who turn at one command the revolving axis of the vault of heaven, who send out thunder and lightning and jolts of earthquakes and thunderbolts against the nations of impious people, but to me, who am pious and god-fearing, you send health and soundness of body, and acuteness of hearing and seeing, and calmness in the present good hours of this day, O my Lords and powerfully ruling Gods!

 

χαρε, πρτος, ΑΙΕΡΩΝΘΙ

Hail to you, the first, AIERNTHI

χαρε, βʹ, ΜΕΡΧΕΙΜΕΡΟΣ

Hail to you, the second, MERCHEIMEROS

 

χαρε, γʹ, ΑΧΡΙΧΙΟΥΡ

Hail to you, the third, ACHRICHIOUR

 

χαρε, δʹ, ΜΕΣΑΡΓΙΛΤΩ

Hail to you, the fourth, MESARGILT

 

χαρε, εʹ, ΧΙΧΡΩΑΛΙΘΩ

Hail to you, the fifth, CHICHROALITH

 

χαρε, ϛʹ, ΕΡΜΙΧΘΑΘΩΨ

Hail to you, the sixth, ERMICHTHATHPS

 

χαρε, ζʹ, ΕΟΡΑΣΙΧΗ

Hail to you, the seventh, EORASICH

ταν δ νστσιν νθα κα νθα τ τάξει, τένιζε τ έρι κα ψ κατερχομένας στραπς κα φτα μαρμαίροντα κα σειομένην τν γν κα κατερχόμενον θεν περμεγέθη, φωτινν χοντα τν ψιν, νεώτερον, χρυσοκόμαν, ν χιτνι λευκ κα χρυσ στεφάν καὶ ἀναξυρίσι, κατέχοντα τ δεξι χειρ μόσχου μον χρύσεον, ς στιν ρκτος κινοσα κα ντιστρέφουσα τν ορανόν, κατ ραν ναπολεύουσα κα καταπολεύουσα. πειτα ψ ατο κ τν μμάτων στραπς κα κ το σώματος στέρας λλομένους. σ δ εθέως μύκωμα μακρόν, βασανίζων τν γαστέρα, να συνκινήσς τς πέντε ασθήσεις, μακρν ες πόθεσιν, μυκ καταφιλν πάλιν τ φυλακτήρια κα λέγων

 

Now when they take their place, here and there, in order, look in the air and you will see lightning-bolts going down, and lights flashing, and the earth shaking, and a god descending, a god immensely great, having a bright appearance youthful, golden-haired, with a white tunic and a golden crown and trousers, and holding in his right hand a golden shoulder of a young bull: this is the Bear which moves and turns heaven around, moving upward and downward in accordance with the hour. Then you will see lightning-bolts leaping from his eyes and stars from his body. And at once produce a long bellowing sound, straining your belly, that you may excite the five senses: bellow long until the conclusion, and again kiss the amulets, and say:

ΜΟΚΡΙΜΟ ΦΕΡΙΜΟΦΕΡΕΡΙ ζωή μου, το δενα, μένε σύ, νέμε ν τ ψυχ μου, μή με καταλείψς, τι κελεύει σοι ΕΝΘΟ ΦΕΝΕΝ ΘΡΟΠΙΩΘ 

MOKRIMO PHERIMOPHERERI, life of me, (NAME) stay!
Dwell in my soul! Do not abandon me, for one entreats you, ENTHO PHENEN THROPI
TH

κα τένιζε τ θε μακρν μυκώμενος κα σπάζου οτως

And gaze upon the god while bellowing long; and greet him in this manner:

κύριε, χαρε, δέσποτα δατος,

Hail, O Lord, O Master of the water!

 

χαρε, κατάρχα γς,

Hail, O Founder of the earth!

 

χαρε, δυνάστα πνεύματος,

Hail, O Ruler of the wind!

 

λαμπροφεγγ, ΠΡΟΠΡΟΦΕΓΓΗ ΕΜΕΘΙΡΙ ΑΡΤΕΝΤΕΠΙ ΘΗΘ ΜΙΜΕΩ ΥΕΝΑΡΩ ΦΥΡΧΕΧΩ ΨΗΡΙ ΔΑΡΙΩ  ΦΡΗ ΦΡΗΛΒΑ

O Bright Lightener, PROPROPHEGG EMETHIRI ARTENTEPI THETH MIME UENAR PHURCHECH PSRI DARI PHR PHRLBA

 

χρημάτισον, κριε, περ το δενα πράγματος

Give revelation O Lord, concerning the matter of _______

 

κύριε, παλινγενόμενος πογίγνομαι, αξόμενος κα αξηθες τελευτ, π γενέσεως ζωογόνου γενόμενος, ες πογενεσίαν ναλυθες πορεύομαι, ς σ κτισας, ς σ νομοθέτησας καὶ ἐποίησας μυστήριον

O Lord, while being born again, I am passing away; while growing and having grown, I am dying; while being born from a life-generating birth, I am passing on, released to death - as you have founded, as you have decreed, and have established the mystery

 

γώ εμι ΦΕΡΟΥΑ ΜΙΟΥΡΙ
I am PHERO
URA MIOURI

τατά σου επόντος εθέως χρησμδήσει. πέκλυτος δ σει τ ψυχ κα οκ ν σεαυτ σει, ταν σοι ποκρίνηται. λέγει δέ σοι δι στίχων τν χρησμν κα επν πελεύσεται, σ δ στήκεις νεός, ς τατα πάντα χωρήσεις ατομάτως, κα τότε μνημονεύσεις παραβάτως τ π το μεγάλου θεο ηθέντα, κν ν μυρίων στίχων χρησμός. ἐὰν δ θέλς κα συνμύστ χρήσασθαι στε τ λεγόμενα κενον μόνον σύν σοι κούειν, συναγνευέτω σοι ζʹ μέρας κα ποσχέσθω μψύχων κα βαλανείου. ἐὰν δ κα μόνος ς κα γχειρς τ ὑπὸ τοῦ θεοῦ εἰρημένα, λέγεις ὡς ἐν ἐκστάσει ἀποφοιβώμενος. ἐὰν δὲ καὶ δεῖξαι αὐτῷ θέλῃς, κρίνας, εἰ ἄξιός ἐστιν ἀσφαλῶς ὡς ἄνθρωπος, χρησάμενος τῷ τρόπῳ, ὡς ὑπὲρ αὐτοῦ κρινόμενος ἐν τῷ ἀπαθανατισμῷ, τὸν πρῶτον ὑπόβαλε αὐτῷ λόγον, οὗ ἡ ἀρχή γένεσις πρώτη τῆς ἐμῆς γενέσεως αεηιουω. τὰ δὲ ἑξῆς ὡς μύστης λέγε αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀτόνῳ φθόγγῳ, ἵνα μὴ ἀκούσῃ, χρίων αὐτοῦ τὴν ὄψιν τῷ μυστηρίῳ. γίγνεται δὲ ὁ ἀπαθανατισμὸς οὗτος τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ. ἐὰν δὲ βουληθῇ τις, ὦ τέκνον, μετὰ τὸ παράγγελμα παρακοῦσαι, τῷ οὐκέτι ὑπάρξει.

After you have said these things, he will immediately respond with a revelation. Now you will grow weak in soul and will not be in yourself, when he answers you. He speaks the oracle to you in verse, and after speaking he will depart. But you remain silent, since you will be able to comprehend all these matters by yourself; for at a later time you will remember infallibly the things spoken by the great god, even if the oracle contained myriads of verses. If you also wish to use a fellow-initiate, so that he alone may hear with you the things spoken, let him remain pure together With you for days, and abstain from meat and the bath. And even if you are alone, and you undertake the things communicated by the god, you speak as though prophesying in ecstasy. And if you also wish to show him, then judge whether he is completely worthy as a man: treat him just as if in his place you were being judged in the matter of immortalization, and whisper to him the first prayer, of which the beginning is "First origin of my origin, AEIOU." And say the successive things as an initiate, over his head, in a soft voice, so that he may not hear, as you are anointing his face with the mystery. This immortalization takes place three times a year. And if anyone, O child, after the teaching, wishes to disobey, then for him it will no longer be in effect.

FINIS