Header
              image
  HOME  :: THEURGISTS :: TEXTS :: PRAXIS :: OTHER TRADITIONS :: LINKS :: CONTACT ::
   
 

Orphic Hymns Complete.


ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ.


Μάνθανε δή, Μουσαε, θυηπολίην περισέμνην,  (1)

εχήν, δή τοι προφερεστέρη στν πασέων.

Ζε βασιλε κα Γαα κα οράνιαι φλόγες γνα

ελίου, Μήνης θ ερν σέλας στρα τε πάντα

κα σύ, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχατα, (5)

Φερσεφόνη θ γν Δημήτηρ τ γλαόκαρπε

ρτεμί <τ> οχέαιρα, κόρη, κα ιε Φοβε,

ς Δελφν ναίεις ερν πέδον ς τε μεγίστας

τιμς ν μακάρεσσιν χεις, Διόνυσε χορευτά

ρές τ μβριμόθυμε κα φαίστου μένος γνν  (10)

φρογενής τε θεά, μεγαλώνυμα δρα λαχοσα

κα σύ, καταχθονίων βασιλε, μέγ πείροχε δαμον,

βη τ Ελείθυια κα ρακλέος μένος ύ

κα τ Δικαιοσύνης τε κα Εσεβίης μέγ νειαρ

κικλήσκω Νύμφας τε κλυτς κα Πνα μέγιστον  (15)

ρην τ, αγιόχοιο Δις θαλερν παράκοιτιν

Μνημοσύνην τ ρατν Μούσας τ πικέκλομαι γνς

ννέα κα Χάριτάς τε κα ρας δ νιαυτν

Λητώ τ επλόκαμον, Θείην σεμνήν τε Διώνην

Κουρτάς τ νόπλους Κορύβαντάς τ δ Καβείρους   (20)

κα μεγάλους Σωτρας μο, Δις φθιτα τέκνα,

δαίους τε θεος δ γγελον Ορανιώνων,

ρμείαν κήρυκα, Θέμιν θ, εροσκόπον νδρν,

Νύκτα τε πρεσβίστην καλέω κα φωσφόρον μαρ,

Πίστιν τ δ Δίκην κα μύμονα Θεσμοδότειραν,  (25)

είαν τ δ Κρόνον κα Τηθν κυανόπεπλον

κεανόν τε μέγαν, σύν τ κεανοο θύγατρας

τλαντός τε κα Αἰῶνος μέγ πείροχον σχν

κα Χρόνον έναον κα τ Στυγς γλαν δωρ

μειλιχίους τε θεούς, γαθήν τ π τοσι Πρόνοιαν (30)

Δαίμονά τ γάθεον κα Δαίμονα πήμονα θνητν,

Δαίμονας ορανίους κα ερίους κα νύδρους

κα χθονίους κα ποχθονίους δ μπυριφοίτους,

κα Σεμέλην Βάκχου τε συνευαστρας παντας,

ν Λευκοθέην τε Παλαίμονά τ λβιοδώτην (35)

Νίκην θ δυέπειαν δ δρήστειαν νασσαν

κα βασιλα μέγαν σκληπιν πιοδώτην

Παλλάδα τ γρεμάχην κούρην, νέμους τε πρόπαντας

κα Βροντς Κόσμου τε μέρη τετρακίονος αδ

Μητέρα τ θανάτων, ττιν κα Μνα κικλήσκω (40)

Ορανίαν τε θεάν, σύν τ μβροτον γνν δωνιν

ρχήν τ δ Πέραςτ γρ πλετο πσι μέγιστον

εμενέας λθεν κεχαρημένον τορ χοντας

τήνδε θυηπολίην ερν σπονδήν τ π σεμνήν.

 

(1.)  <κάτης>. 

 

Ενοδίαν κάτην κλήιζω, τριοδτιν, ραννήν,  (1)

ορανίαν χθονίαν τε κα εναλίαν, κροκόπεπλον,

τυμβιδίαν, ψυχας νεκύων μέτα βακχεύουσαν,

Περσείαν, φιλέρημον, γαλλομένην λάφοισι,

νυκτερίαν, σκυλακτιν, μαιμάκετον βασίλειαν, (5)

θηρόβρομον, ζωστον, πρόσμαχον εδος χουσαν,

ταυροπόλον, παντς κόσμου κληιδοχον νασσαν,

γεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, ορεσιφοτιν,

λισσόμενος κούρην τελετας σίαισι παρεναι

βουκόλωι εμενέουσαν ε κεχαρηότι θυμι. (10)

 

(2.)  Προθυραίας, θυμίαμα στύρακα. 

 

Κλθί μοι, πολύσεμνε θεά, πολυώνυμε δαμον, (1)

δίνων παρωγέ, λεχν δεα πρόσοψι,

θηλειν σώτειρα μόνη, φιλόπαις, γανόφρον,

κυλόχεια, παροσα νέαις θνητν, Προθυραία,

κλειδοχ, εάντητε, φιλοτρόφε, πσι προσηνής, (5)

κατέχεις οκους πάντων θαλίαις τε γέγηθας,

λυσίζων, φανής, ργοισι δ φαίνηι πασι,

συμπάσχεις δσι κα ετοκίηισι γέγηθας,

Ελείθυια, λύουσα πόνους δεινας ν νάγκαις

μούνην γρ σ καλοσι λεχο ψυχς νάπαυμα  (10)

ν γρ σο τοκετν λυσιπήμονές εσιν ναι,

ρτεμις Ελείθυια, κα σεμνή, Προθυραία.

κλθι, μάκαιρα, δίδου δ γονς παρωγς οσα

κα σζ, σπερ φυς αε σώτειρα προπάντων.

 

(3.)  Νυκτός, θυμίαμα δαλούς. 

 

Νύκτα θεν γενέτειραν είσομαι δ κα νδρν.  (1)

ξ γένεσις πάντων, ν κα Κύπριν καλέσωμεν}

κλθι, μάκαιρα θεά, κυαναυγής, στεροφεγγής,

συχίηι χαίρουσα κα ρεμίηι πολυύπνωι,

εφροσύνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, μτερ νείρων,  (5)

ληθομέριμν γαθή τε πόνων νάπαυσιν χουσα,

πνοδότειρα, φίλη πάντων, λάσιππε, νυχαυγής,

μιτελής, χθονία δ ορανία πάλιν ατή,

γκυκλία, παίκτειρα διώγμασιν εροφοίτοις,

φάος κπέμπεις π νέρτερα κα πάλι φεύγεις (10)

ες ίδην δειν γρ νάγκη πάντα κρατύνει.

νν σε, μάκαιρα, <καλ>, πολυόλβιε, πσι ποθεινή,

εάντητε, κλύουσα κετηρίδα φωνν

λθοις εμενέουσα, φόβους δ πόπεμπε νυχαυγες.

 

(4.)  Ορανο, θυμίαμα λίβανον.

 

Οραν παγγενέτωρ, κόσμου μέρος αἰὲν τειρές,  (1)

πρεσβυγένεθλ, ρχ πάντων πάντων τε τελευτή,

κόσμε πατήρ, σφαιρηδν λισσόμενος περ γααν,

οκε θεν μακάρων, όμβου δίναισιν δεύων,

οράνιος χθόνιός τε φύλαξ πάντων περιβληθείς, (5)

ν στέρνοισιν χων φύσεως τλητον νάγκην,

κυανόχρως, δάμαστε, παναίολε, αολόμορφε,

πανδερκές, Κρονότεκνε, μάκαρ, πανυπέρτατε δαμον,

κλθ πάγων ζων σίαν μύστηι νεοφάντηι.

 

(5.)  Αθέρος, θυμίαμα κρόκον. 

 

Δις ψιμέλαθρον χων κράτος αἰὲν τειρές, (1)

στρων ελίου τε σεληναίης τε μέρισμα,

πανδαμάτωρ, πυρίπνου, πσι ζωοσιν ναυσμα,

ψιφανς Αθήρ, κόσμου στοιχεον ριστον,

γλαν βλάστημα, σελασφόρον, στεροφεγγές, (5)

κικλήσκων λίτομαί σε κεκραμένον εδιον εναι.

 

(6.)  Πρωτογόνου, θυμίαμα σμύρναν.

 

Πρωτόγονον καλέω διφυ, μέγαν, αθερόπλαγκτον,  (1)

ιογεν, χρυσέαισιν γαλλόμενον πτερύγεσσι,

ταυροβόαν, γένεσιν μακάρων θνητν τ νθρώπων,

σπέρμα πολύμνηστον, πολυόργιον, ρικεπαον,

ρρητον, κρύφιον οιζήτορα, παμφας ρνος, (5)

σσων ς σκοτόεσσαν πημαύρωσας μίχλην

πάντη δινηθες πτερύγων ιπας κατ κόσμον

λαμπρν γων φάος γνόν, φ ο σε Φάνητα κικλήσκω

δ Πρίηπον νακτα κα νταύγην λίκωπον.

λλά, μάκαρ, πολύμητι, πολύσπορε, βανε γεγηθς (10)

ς τελετν γίαν πολυποίκιλον ργιοφάνταις.

 

(7.)  στρων, θυμίαμα ρώματα. 

 

στρων ορανίων ερν σέλας κπροκαλομαι  (1)

ειέροις φωνασι κικλήσκων δαίμονας γ[ν]ούς.

στέρες οράνιοι, Νυκτς φίλα τέκνα μελαίνης,

γκυκλίοις δίναισι περιθρόνια κυκλέοντες.

νταυγες, πυρόεντες, ε γενετρες πάντων, (5)

μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες ντες,

θνητν νθρώπων θείαν διέποντες ταρπόν,

πταφαες ζώνας φορώμενοι, ερόπλαγκτοι,

οράνιοι χθόνιοί τε, πυρίδρομοι, αἰὲν τειρες,

αγάζοντες ε νυκτς ζοφοειδέα πέπλον, (10)

μαρμαρυγας στίλβοντες, ύφρονες ννύχιοί τε

λθετ π ειέρου τελετς πολυΐστορας θλους

σθλν π εδόξοις ργοις δρόμον κτελέοντες.

 

(8.)  Ες λιον, θυμίαμα λιβανομάνναν. 

 

Κλθι μάκαρ, πανδερκς χων αώνιον μμα,  (1)

Τιτν χρυσαυγής, περίων, οράνιον φς,

ατοφυής, κάμα<ς>, ζώιων δεα πρόσοψι,

δεξι μν γενέτωρ ος, εώνυμε νυκτός,

κρσιν χων ρν, τετραβάμοσι ποσσ χορεύων, (5)

εδρομε, οιζήτωρ, πυρόεις, φαιδρωπέ, διφρευτά,

όμβου πειρεσίου δινεύμασιν ομον λαύνων,

εσεβέσιν καθοδηγ καλν, ζαμενς σεβοσι,

χρυσολύρη, κόσμου τν ναρμόνιον δρόμον λκων,

ργων σημάντωρ γαθν, ροτρόφε κορε, (10)

κοσμοκράτωρ, συρικτά, πυρίδρομε, κυκλοέλικτε,

φωσφόρε, αολόδικτε, φερέσβιε, κάρπιμε Παιάν,

ιθαλής, μίαντε, χρόνου πάτερ, θάνατε Ζε,

εδιε, πασιφαής, κόσμου τ περίδρομον μμα,

σβεννύμενε λάμπων τε καλας κτσι φαεινας, (15)

δεκτα δικαιοσύνης, φιλονάματε, δέσποτα κόσμου,

πιστοφύλαξ, αε πανυπέρτατε, πσιν ρωγέ,

μμα δικαιοσύνης, ζως φς λάσιππε,

μάστιγι λιγυρι τετράορον ρμα διώκων

κλθι λόγων, δν δ βίον μύστηισι πρόφαινε. (20)

 

(9.)  Ες Σελήνην, θυμίαμα ρώματα.

 

Κλθι, θε βασίλεια, φαεσφόρε, δα Σελήνη, (1)

ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόμε, εροφοτι,

ννυχία, δαιδοχε, κόρη, εάστερε, Μήνη,

αξομένη κα λειπομένη, θλύς τε κα ρσην,

αγάστειρα, φίλιππε, χρόνου μτερ, φερέκαρπε,  (5)

λεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, νυχία,

πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλος στροισι βρύουσα,

συχίηι χαίρουσα κα εφρόνηι λβιομοίρωι,

λαμπετίη, χαριδτι, τελεσφόρε, νυκτς γαλμα,

στράρχη, τανύπεπλ, λικοδρόμε, πάνσοφε κούρη, (10)

λθέ, μάκαιρ, εφρων, εάστερε, φέγγεϊ τρισσι

λαμπομένη, σώζουσα νέους κέτας σέο, κούρη.

 

(10.)       Φύσεως, θυμίαμα ρώματα.

 

Φύσι, παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μτερ, (1)

ορανία, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαμον, νασσα,

πανδαμάτωρ, δάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής,

παντοκράτειρα, τιτιμενέα πανυπέρτατε πσιν

φθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα, (5)

ννυχία, πολύτειρε, σελασφόρε, δεινοκαθέκτι,

ψοφον στραγάλοισι ποδν χνος ελίσσουσα,

γνή, κοσμήτειρα θεν τελής τε τελευτή,

κοιν μν πάντεσσιν, κοινώνητε δ μούνη,

ατοπάτωρ, πάτωρ, ρατή, πολύγηθε, μεγίστη, (10)

εάνθεια, πλοκή, φιλία, πολύμικτε, δαμον,

γεμόνη, κράντειρα, φερέσβιε, παντρόφε κούρη,

ατάρκεια, δίκη, Χαρίτων πολυώνυμε πειθώ,

αθερία, χθονία κα εναλία μεδέουσα,

πικρ μέν φαύλοισι, γλυκεα δ πειθομένοισι, (15)

πάνσοφε, πανδώτειρα, κομίστρια, παμβασίλεια,

αξιτρόφος, πίειρα πεπαινομένων τε λύτειρα.

πάντων μν σ πατήρ, μήτηρ, τροφς δ τιθηνός,

κυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος, ρις ρμή,

παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε, ποντία δαμον, (20)

ιδία, κινησιφόρε, πολύπειρε, περίφρων,

ενάωι στροφάλιγγι θον ύμα δινεύουσα,

πάνρυτε, κυκλοτερής, λλοτριομορφοδίαιτε,

εθρονε, τιμήεσσα, μόνη τ κριθν τελέουσα,

σκηπτούχων φύπερθε βαρυβρεμέτειρα κρατίστη,  (25)

τρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένη, ασα, πυρίπνους,

ίδιος ζω δ θανάτη τε πρόνοια

πάντα σύ σσι, νασσα σ γρ μούνη τάδε τεύχεις.

λλά, θεά, λίτομαί σε σν εόλβοισιν ν ραις

ερήνην γίειαν γειν, αξησιν πάντων.  (30)

 

(11.)       Πανός, θυμίαμα ποικίλα. 

 

Πνα καλ κρατερόν, νόμιον, κόσμοιο τ σύμπαν, (1)

ορανν δ θάλασσαν δ χθόνα παμβασίλειαν

κα πρ θάνατον τάδε γρ μέλη στ τ Πανός.

λθέ, μάκαρ, σκιρτητά, περίδρομε, σύνθρονε ραις,

αγομελές, βακχευτά, φιλένθεε, στροδίαιτε,  (5)

ρμονίαν κόσμοιο κρέκων φιλοπαίγμονι μολπι,

φαντασιν παρωγέ, φόβων κπαγλε βροτείων,

αγονόμοις χαίρων ν πίδακας δέ τε βούταις,

εσκοπε, θηρητήρ, χος φίλε, σύγχορε νυμφν,

παντοφυής, γενέτωρ πάντων, πολυώνυμε δαμον,  (10)

κοσμοκράτωρ, αξητά, φαεσφόρε, κάρπιμε Παιάν,

ντροχαρές, βαρύμηνις, ληθς Ζες κεράστης.

σο γρ πειρέσιον γαίης πέδον στήρικται,

εκει δ καμάτου πόντου τ βαθύρροον δωρ

κεανός τε πέριξ ν δασι γααν λίσσων, (15)

 έριόν τε μέρισμα τροφς, ζωοσιν ναυσμα,

κα κορυφς φύπερθεν λαφροτάτου πυρς μμα.

βαίνει γρ τάδε θεα πολύκριτα σασιν φετμας

λλάσσεις δ φύσεις πάντων τας σασι προνοίαις

βόσκων νθρώπων γενεν κατ πείρονα κόσμον.  (20)

λλά, μάκαρ, βακχευτά, φιλένθεε, βαν π λοιβας

ειέροις, γαθν δ πασον βιότοιο τελευτν

Πανικν κπέμπων οστρον π τέρματα γαίης.

 

(12.)       ρακλέος, θυμίαμα λίβανον.

 

ρακλες μβριμόθυμε, μεγασθενές, λκιμε Τιτάν, (1)

καρτερόχειρ, δάμαστε, βρύων θλοισι κραταιος,

αολόμορφε, χρόνου πάτερ, ίδιέ τε ύφρων,

ρρητ, γριόθυμε, πολύλλιτε, παντοδυνάστα,

παγκρατς τορ χων, κάρτος μέγα, τοξότα, μάντι,  (5)

παμφάγε, παγγενέτωρ, πανυπέρτατε, πσιν ρωγέ,

ς θνητος κατέπαυσας νήμερα φλα διώξας,

ερήνην ποθέων κουροτρόφον, γλαότιμ[ον],

ατοφυής, κάμας, γαίης βλάστημα φέριστον,

πρωτογόνοις στράψας βολίσιν, μεγαλώνυμε Παιών, (10)

ς περ κρατ φορες ἠῶ κα νύκτα μέλαιναν,

δώδεκ π ντολιν χρι δυσμν θλα διέρπων,

θάνατος, πολύπειρος, πείριτος, στυφέλικτος

λθέ, μάκαρ, νούσων θελκτήρια πάντα κομίζων,

ξέλασον δ κακς τας κλάδον ν χερ πάλλων,  (15)

πτηνος τ οβόλοις κρας χαλεπς πίπεμπε.

 

(13.)       Κρόνου, θυμίαμα στύρακα.

 

ιθαλής, μακάρων τε θεν πάτερ δ κα νδρν,  (1)

ποικιλόβουλ, μίαντε, μεγασθενές, λκιμε Τιτάν,

ς δαπανις μν παντα κα αξεις μπαλιν ατός,

δεσμος ρρήκτους ς χεις κατ πείρονα κόσμον,

 αἰῶνος Κρόνε παγγενέτωρ, Κρόνε ποικιλόμυθε,  (5)

Γαίης τε βλάστημα κα Ορανο στερόεντος,

γέννα, φυή, μείωσι, έας πόσι, σεμν Προμηθε,

ς ναίεις κατ πάντα μέρη κόσμοιο, γενάρχα,

γκυλομτα, φέριστε κλύων κετηρίδα φωνν

πέμποις εολβον βιότου τέλος αἰὲν μεμπτον. (10)

 

(14.)       έας, θυμίαμα ρώματα.

 

Πότνα έα, θύγατερ πολυμόρφου Πρωτογόνοιο,  (1)

τ π ταυροφόρον ερότροχον ρμα τιταίνεις,

τυμπανόδουπε, φιλοιστρομανές, χαλκόκροτε κούρη,

μτερ Ζηνς νακτος λυμπίου, αγιόχοιο,

πάντιμ, γλαόμορφε, Κρόνου σύλλεκτρε μάκαιρα,  (5)

ορεσιν χαίρεις θνητν τ λολύγμασι φρικτος,

παμβασίλεια έα, πολεμόκλονε, μβριμόθυμε,

ψευδομένη, σώτειρα, λυτηριάς, ρχιγένεθλε,

μήτηρ μέν τε θεν δ θνητν νθρώπων

κ σο γρ κα γαα κα ορανς ερς περθεν  (10)

κα πόντος πνοιαί τε φιλόδρομε, ερόμορφε

λθέ, μάκαιρα θεά, σωτήριος εφρονι βουλι

ερήνην κατάγουσα σν εόλβοις κτεάτεσσι,

λύματα κα κρας πέμπουσ π τέρματα γαίης.

 

(15.)       Διός, θυμίαμα στύρακα.

 

Ζε πολυτίμητε, Ζε φθιτε, τήνδε τοι μες  (1)

μαρτυρίαν τιθέμεσθα λυτήριον δ πρόσευξιν.

βασιλε, δι σν κεφαλν φάνη τάδε θεα,

γαα θε μήτηρ ρέων θ ψηχέες χθοι

κα πόντος κα πάνθ, πόσ ορανς ντς ταξε (5)

Ζε Κρόνιε, σκηπτοχε, καταιβάτα, μβριμόθυμε,

παντογένεθλ, ρχ πάντων πάντων τε τελευτή,

σεισίχθων, αξητά, καθάρσιε, παντοτινάκτα,

 στραπαε, βρονταε, κεραύνιε, φυτάλιε Ζε

κλθί μου, αολόμορφε, δίδου δ γίειαν μεμφ  (10)

ερήνην τε θεν κα πλούτου δόξαν μεμπτον.

 

(16.)       ρης, θυμίαμα ρώματα.

 

Κυανέοις κόλποισιν νημένη, ερόμορφε,  (1)

ρα παμβασίλεια, Δις σύλλεκτρε μάκαιρα,

ψυχοτρόφους αρας θνητος παρέχουσα προσηνες,

μβρων μν μήτηρ, νέμων τροφέ, παντογένεθλε

χωρς γρ σέθεν οδν λως ζως φύσιν γνω (5)

κοινωνες γρ πασι κεκραμένη έρι σεμνι

πάντων γρ κρατέεις μούνη πάντεσσί τ νάσσεις

ερίοις οίζοισι τινασσομένη κατ χεμα.

λλά, μάκαιρα θεά, πολυώνυμε, παμβασίλεια,

λθοις εμενέουσα καλι γήθοντι προσώπωι.   (10)

 

(17.)       Ποσειδνος, θυμίαμα σμύρναν.

 

Κλθι, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχατα,  (1)

ππιε, χαλκοτόρευτον χων χείρεσσι τρίαιναν,

ς ναίεις πόντοιο βαθυστέρνοιο θέμεθλα,

ποντομέδων, λίδουπε, βαρύκτυπε, ννοσίγαιε,

κυμοθαλής, χαριδτα, τετράορον ρμα διώκων,  (5)

εναλίοις οίζοισι τινάσσων λμυρν δωρ,

ς τριτάτης λαχες μοίρης βαθ χεμα θαλάσσης,

κύμασι τερπόμενος θηρσίν θ μα, πόντιε δαμον

δρανα γς σώζοις κα νην εδρομον ρμήν,

ερήνην, γίειαν γων δ λβον μεμφ. (10)

 

(18.)       Ες Πλούτωνα.

 

τν ποχθόνιον ναίων δόμον, μβριμόθυμε, (1)

Ταρτάριον λειμνα βαθύσκιον δ λιπαυγ,

Ζε χθόνιε, σκηπτοχε, τάδ ερ δέξο προθύμως,

Πλούτων, ς κατέχεις γαίης κληδας πάσης,

 πλουτοδοτν γενεν βροτέην καρπος νιαυτν (5)

ς τριτάτης μοίρης λαχες χθόνα παμβασίλειαν,

δρανον θανάτων, θνητν στήριγμα κραταιόν

ς θρόνον στήριξας π ζοφοειδέα χρον

τηλέπορον {τ}, κάμαντα, λιπόπνοον, κριτον ιδην

κυάνεόν τ χέρονθ, ς χει ιζώματα γαίης (10)

ς κρατέεις θνητν θανάτου χάριν, πολυδέγμων

Εβουλ, γνοπόλου Δημήτερος ς ποτε παδα

νυμφεύσας λειμνος ποσπαδίην δι πόντου

τετρώροις πποισιν π τθίδος γαγες ντρον

δήμου λευσνος, τόθι περ πύλαι εσ ίδαο. (15)

μονος φυς φανν ργων φανερν τε βραβευτής,

νθεε, παντοκράτωρ, ερώτατε, γλαότιμε,

σεμνος μυστιπόλοις χαίρων σίοις τε σεβασμος

λαον γκαλέω σε μολεν κεχαρηότα μύσταις.

 

(19.)       Κεραυνο Διός, θυμίαμα στύρακα. 

 

Ζε πάτερ, ψίδρομον πυραυγέα κόσμον λαύνων, (1)

στράπτων αθερίου στεροπς πανυπέρτατον αγλην,

παμμακάρων δρανον θείαις βροντασι τινάσσων,

νάμασι παννεφέλοις στεροπν φλεγέθουσαν ναίθων,

λαίλαπας, μβρους, πρηστρας κρατερούς τε κεραυνούς, (5)

βάλλων ς οθίους φλογερούς, βελέεσσι καλύπτων

παμφλέκτους, κρατερούς, φρικώδεας, μβριμοθύμους,

πτηνν πλον δεινόν, κλονοκάρδιον, ρθοέθειρον,

αφνίδιον, βρονταον, νίκητον βέλος γνόν,

οίζου πειρεσίου δινεύμασι παμφάγον ρμήν,  (10)

ρρηκτον, βαρύθυμον, μαιμάκετον πρηστρα

οράνιον βέλος ξ καταιβάτου αθαλόεντος,

ν κα γαα πέφρικε θάλασσά τε παμφανόωντα,

κα θρες πτήσσουσιν, ταν κτύπος οας σέλθηι

μαρμαίρει δ πρόσωπ αγας, σμαραγε δ κεραυνς  (15)

αθέρος ν γυάλοισι διαρρήξας δ χιτνα

οράνιον προκάλυμμα βάλλεις ργτα κεραυνόν.

λλά, μάκαρ, θυμν [⏑⏑⏑⏑] κύμασι πόντου

δ ρέων κορυφασι τ σν κράτος σμεν παντες.

λλ χαρες λοιβασι δίδου φρεσν ασιμα πάντα  (20)

ζωήν τ λβιόθυμον, μο θ γίειαν νασσαν

ερήνην τε θεόν, κουροτρόφον, γλαότιμον,

κα βίον εθύμοισιν ε θάλλοντα λογισμος.

 

(20.)       Δις στραπαίου, θυμίαμα λιβανομάνναν.

 

Κικλήσκω μέγαν, γνόν, ρισμάραγον, περίφαντον,  (1)

έριον, φλογόεντα, πυρίδρομον, εροφεγγ,

στράπτοντα σέλας νεφέων παταγοδρόμωι αδι,

φρικώδη, βαρύμηνιν, νίκητον θεν γνόν,

στραπαον Δία, παγγενέτην, βασιλα μέγιστον, (5)

εμενέοντα φέρειν γλυκερν βιότοιο τελευτήν.

 

(21.)       Νεφν, θυμίαμα σμύρναν.

 

έριοι νεφέλαι, καρποτρόφοι, ορανόπλαγκτοι,  (1)

μβροτόκοι, πνοιασιν λαυνόμεναι κατ κόσμον,

βροντααι, πυρόεσσαι, ρίβρομοι, γροκέλευθοι,

έρος ν κόλπωι πάταγον φρικώδη χουσαι,

πνεύμασιν ντίσπαστοι πιδρομάδην παταγεσαι,  (5)

μς νν λίτομαι, δροσοείμονες, επνοοι αραις,

πέμπειν καρποτρόφους μβρους π μητέρα γααν.

 

(22.)       Θαλάσσης, θυμίαμα λιβανομάνναν. 

 

κεανο καλέω νύμφην, γλαυκώπιδα Τηθύν,  (1)

κυανόπεπλον νασσαν, ύτροχα κυμαίνουσαν,

αραις δυπνόοισι πατασσομένην περ γααν.

θραύουσ αγιαλοσι πέτρηισί τε κύματα μακρά,

εδίνοις παλοσι γαληνιόωσα δρόμοισι, (5)

ναυσν γαλλομένη, θηροτρόφε, γροκέλευθε,

μήτηρ μν Κύπριδος, μήτηρ νεφέων ρεβεννν

κα πάσης πηγς νυμφν νασμοσι βρυούσης

κλθί μου, πολύσεμνε, κα εμενέουσ παρήγοις,

εθυδρόμοις ορον ναυσν πέμπουσα, μάκαιρα. (10)

 

(23.)       Νηρέως, θυμίαμα σμύρναν. 

 

κατέχων πόντου ίζας, κυαναυγέτιν δρην, (1)

πεντήκοντα κόραισιν γαλλόμενος κατ κμα

καλλιτέκνοισι χορος, Νηρε, μεγαλώνυμε δαμον,

πυθμν μν πόντου, γαίης πέρας, ρχ πάντων,

ς κλονέεις Δηος ερν βάθρον, νίκα πνοις  (5)

ν μυχίοις κευθμσιν λαυνομένας ποκλείηις

λλά, μάκαρ, σεισμος μν πότρεπε, πέμπε δ μύσταις

λβον τ ερήνην τε κα πιόχειρον γείην.

 

(24.)       Νηρηίδων, θυμίαμα ρώματα.

 

Νηρέος εναλίου νύμφαι καλυκώπιδες, γναί, (1)

σφράγιαι βύθιαι, χοροπαίγμονες, γροκέλευθοι,

πεντήκοντα κόραι περ κύμασι βακχεύουσαι,

Τριτώνων π χοισιν γαλλόμεναι περ ντα

θηροτύποις μορφας, ν βόσκει σώματα πόντος,  (5)

λλοις θ ο ναίουσι βυθόν, Τριτώνιον οδμα,

δρόδομοι, σκιρτηταί, λισσόμενοι περ κμα,

ποντοπλάνοι δελφνες, λιρρόθιοι, κυαναυγες.

μς κικλήσκω πέμπειν μύσταις πολν λβον

μες γρ πρται τελετν νεδείξατε σεμνν (10)

ειέρου Βάκχοιο κα γνς Φερσεφονείης,

Καλλιόπηι σν μητρ κα πόλλωνι νακτι.

 

(25.)       Πρωτέως, θυμίαμα στύρακα.

 

Πρωτέα κικλήσκω, πόντου κληδας χοντα, (1)

πρωτογεν, πάσης φύσεως ρχς ς φηνεν

λην λλάσσων ερν δέαις πολυμόρφοις,

πάντιμος, πολύβουλος, πιστάμενος τά τ όντα

σσα τε πρόσθεν ην σα τ σσεται στερον ατις (5)

πάντα γρ ατς χων μεταβάλλεται οδέ τις λλος

θανάτων, ο χουσιν δος νιφόεντος λύμπου

κα πόντον κα γααν νηέριοί τε ποτνται

πάντα γρ Πρωτε πρώτη φύσις γκατέθηκε.

λλά, πάτερ, μόλε μυστιπόλοις σίαισι προνοίαις  (10)

πέμπων εόλβου βιότου τέλος σθλν π ργοις.

 

(26.)       Γς, θυμίαμα πν σπέρμα πλν κυάμων κα ρωμάτων. 

 

Γαα θεά, μτερ μακάρων θνητν τ νθρώπων,  (1)

παντρόφε, πανδώτειρα, τελεσφόρε, παντολέτειρα,

αξιθαλής, φερέκαρπε, καλας ραισι βρύουσα,

δρανον θανάτου κόσμου, πολυποίκιλε κούρη,

λοχίαις δσι κύεις καρπν πολυειδ, (5)

ιδία, πολύσεπτε, βαθύστερν, λβιόμοιρε,

δυπνόοις χαίρουσα χλόαις πολυανθέσι δαμον,

μβροχαρής, περ ν κόσμος πολυδαίδαλος στρων

ελεται φύσει ενάωι κα εύμασι δεινος.

λλά, μάκαιρα θεά, καρπος αξοις πολυγηθες (10)

εμενς τορ χουσα, σν λβίοισιν ν ραις.

 

(27.)       Μητρς θεν, θυμίαμα ποικίλα.

 

θανάτων θεότιμε θεν μτερ, τροφ πάντων, (1)

τιδε μόλοις, κράντειρα θεά, σέο, πότνι, π εχας,

ταυροφόνων ζεύξασα ταχυδρόμον ρμα λεόντων,

σκηπτοχε κλεινοο πόλου, πολυώνυμε, σεμνή,

κατέχεις κόσμοιο μέσον θρόνον, ονεκεν ατ  (5)

γααν χεις θνητοσι τροφς παρέχουσα προσηνες.

κ σέο δ θανάτων τε γένος θνητν τ λοχεύθη,

σο ποταμο κρατέονται ε κα πσα θάλασσα,

στία αδαχθεσα σ δ λβοδότιν καλέουσι,

παντοίων γαθν θνητος τι δρα χαρίζηι,  (10)

ρχεο πρς τελετήν, πότνια, τυμπανοτερπή<ς>,

πανδαμάτωρ, Φρυγίη{ς}, σώτειρα, Κρόνου συνόμευνε,

Ορανόπαι, πρέσβειρα, βιοθρέπτειρα, φίλοιστρε

ρχεο γηθόσυνος, κεχαρημένη εσεβίηισιν.

 

(28.)       ρμο, θυμίαμα λίβανον.

 

Κλθί μου, ρμεία, Δις γγελε, Μαιάδος υέ, (1)

παγκρατς τορ χων, ναγώνιε, κοίρανε θνητν,

εφρων, ποικιλόβουλε, διάκτορε ργειφόντα,

πτηνοπέδιλε, φίλανδρε, λόγου θνητοσι προφτα,

γυμνάσιν ς χαίρεις δολίαις τ πάταις, τροφιοχε, (5)

ρμηνε πάντων, κερδέμπορε, λυσιμέριμνε,

ς χείρεσσιν χεις ερήνης πλον μεμφές,

Κωρυκιτα, μάκαρ, ριούνιε, ποικιλόμυθε,

ργασίαις παρωγέ, φίλε θνητος ν νάγκαις,

γλώσσης δεινν πλον τ σεβάσμιον νθρώποισι  (10)

κλθί μου εχομένου, βιότου τέλος σθλν πάζων

ργασίαισι, λόγου χάρισιν κα μνημοσύνηισιν.

 

(29.)       μνος Περσεφόνης.

 

Φερσεφόνη, θύγατερ μεγάλου Διός, λθέ, μάκαιρα, (1)

μουνογένεια θεά, κεχαρισμένα δ ερ δέξαι,

Πλούτωνος πολύτιμε δάμαρ, κεδνή, βιοδτι,

κατέχεις ίδαο πύλας π κεύθεα γαίης,

Πραξιδίκη, ρατοπλόκαμε, Δηος θάλος γνόν, (5)

Εμενίδων γενέτειρα, ποχθονίων βασίλεια,

ν Ζες ρρήτοισι γονας τεκνώσατο κούρην,

μτερ ριβρεμέτου πολυμόρφου Εβουλος,

ρν συμπαίκτειρα, φαεσφόρε, γλαόμορφε,

σεμνή, παντοκράτειρα, κόρη καρποσι βρύουσα,  (10)

εφεγγής, κερόεσσα, μόνη θνητοσι ποθεινή,

εαρινή, λειμωνιάσιν χαίρουσα πνοισιν,

ερν κφαίνουσα δέμας βλαστος χλοοκάρποις,

ρπαγιμαα λέχη μετοπωριν νυμφευθεσα,

ζω κα θάνατος μούνη θνητος πολυμόχθοις, (15)

Φερσεφόνη φέρβεις γρ ε κα πάντα φονεύεις.

κλθι, μάκαιρα θεά, καρπος δ νάπεμπ π γαίης

ερήνηι θάλλουσα κα πιοχείρωι γείαι

κα βίωι εόλβωι λιπαρν γρας κατάγοντι

πρς σν χρον, νασσα, κα εδύνατον Πλούτωνα.  (20)

 

(30.)       Διονύσου, θυμίαμα στύρακα. 

 

Κικλήσκω Διόνυσον ρίβρομον, εαστρα, (1)

πρωτόγονον, διφυ, τρίγονον, Βακχεον νακτα,

γριον, ρρητον, κρύφιον, δικέρωτα, δίμορφον,

κισσόβρυον, ταυρωπόν, ρήιον, ειον, γνόν,

μάδιον, τριετ, βοτρυηφόρον, ρνεσίπεπλον.  (5)

Εβουλε, πολύβουλε, Δις κα Περσεφονείης

ρρήτοις λέκτροισι τεκνωθείς, μβροτε δαμον

κλθι, μάκαρ, φωνς, δς δ πίπνευσον μεμ[φ]ής

εμενς τορ χων, σν υζώνοισι τιθήναις.

 

(31.)       μνος Κουρήτων. 

 

Σκιρτητα Κουρτες, νόπλια βήματα θέντες, (1)

ποσσίκροτοι, ομβηταί, ρέστεροι, εαστρες,

κρουσιλύραι, παράρυθμοι, πεμβάται, χνεσι κοφοι,

πλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, γλαόφημοι,

μητρς ρειομανος συνοπάονες, ργιοφάνται  (5)

λθοιτ εμενέοντες π εφήμοισι λόγοισι,

βουκόλωι εάντητοι ε κεχαρηότι θυμι.

 

(32.)       θηνς, θυμίαμα ρώματα. 

 

Παλλς μουνογενή<ς>, μεγάλου Δις κγονε σεμνή, (1)

δα, μάκαιρα θεά, πολεμόκλονε, μβριμόθυμε,

ρρητε, ητή, μεγαλώνυμε, ντροδίαιτε,

διέπεις χθους ψαύχενας κρωρείους

δ ρεα σκιόεντα, νάπαισί τε σν φρένα τέρπεις,  (5)

πλοχαρής, οστροσα βροτν ψυχς μανίαισι,

γυμνάζουσα κόρη, φρικώδη θυμν χουσα,

Γοργοφόνη, φυγόλεκτρε, τεχνν μτερ πολύολβε,

ρμάστειρα, φίλοιστρε κακος, γαθος δ φρόνησις

ρσην μν κα θλυς φυς, πολεματόκε, μτι, (10)

αολόμορφε, δράκαινα, φιλένθεε, γλαότιμε,

Φλεγραίων λέτειρα Γιγάντων, ππελάτειρα,

Τριτογένεια, λύτειρα κακν, νικηφόρε δαμον,

ματα κα νύκτας αε νεάταισιν ν ραις,

κλθί μου εχομένου, δς δ ερήνην πολύολβον  (15)

κα κόρον δ γίειαν π εόλβοισιν ν ραις,

γλαυκφ, ερεσίτεχνε, πολυλλίστη βασίλεια.

 

(33.)       Νίκης, θυμίαμα μάνναν.

 

Εδύνατον καλέω Νίκην, θνητοσι ποθεινήν,  (1)

μούνη λύει θνητν ναγώνιον ρμν

κα στάσιν λγινόεσσαν π ντιπάλοισι μάχαισιν,

ν πολέμοις κρίνουσα τροπαιούχοισιν π ργοις,

ος ν φορμαίνουσα φέροις γλυκερώτατον εχος (5)

πάντων γρ κρατέεις, πάσης δ ριδος κλέος σθλν

Νίκηι π εδόξωι κεται θαλίαισι βρυάζον.

λλά, μάκαιρ, λθοις πεποθημένη μματι φαιδρι

αε π εδόξοις ργοις κλέος σθλν γουσα.

 

(34.)       πόλλωνος, θυμίαμα μάνναν.

 

λθέ, μάκαρ, Παιάν, Τιτυοκτόνε, Φοβε, Λυκωρε,  (1)

Μεμφτ, γλαότιμε, ήιε, λβιοδτα,

χρυσολύρη, σπερμεε, ρότριε, Πύθιε, Τιτάν,

Γρύνειε, Σμινθε, Πυθοκτόνε, Δελφικέ, μάντι,

γριε, φωσφόρε δαμον, ράσμιε, κύδιμε κορε,  (5)

μουσαγέτα, χοροποιέ, κηβόλε, τοξοβέλεμνε,

Βράγχιε κα Διδυμε, κάεργε, Λοξία, γνέ,

Δήλι ναξ, πανδερκς χων φαεσίμβροτον μμα,

χρυσοκόμα, καθαρς φήμας χρησμούς τ ναφαίνων

κλθί μου εχομένου λαν περ εφρονι θυμι (10)

τόνδε σ γρ λεύσσεις τν πείριτον αθέρα πάντα

γααν δ λβιόμοιρον περθέ τε κα δι μολγο,

νυκτς ν συχίαισιν π στεροόμματον ρφνην

ίζας νέρθε δέδορκας, χεις δέ τε πείρατα κόσμου

παντός σο δ ρχή τε τελευτή τ στ μέλουσα,  (15)

παντοθαλής, σ δ πάντα πόλον κιθάρηι πολυκρέκτωι

ρμόζεις, τ μν νεάτης π τέρματα βαίνων,

λλοτε δ αθ πάτης, ποτ Δώριον ες διάκοσμον

πάντα πόλον κιρνς κρίνεις βιοθρέμμονα φλα,

ρμονίηι κεράσας {τν} παγκόσμιον νδράσι μοραν,  (20)

μίξας χειμνος θέρεός τ σον μφοτέροισιν,

τας πάταις χειμνα, θέρος νεάταις διακρίνας,

Δώριον ες αρος πολυηράτου ριον νθος.

νθεν πωνυμίην σε βροτο κλήιζουσιν νακτα,

Πνα, θεν δικέρωτ, νέμων συρίγμαθ έντα  (25)

ονεκα παντς χεις κόσμου σφραγδα τυπτιν.

κλθι, μάκαρ, σώζων μύστας κετηρίδι φωνι.

 

(35.)       Λητος, θυμίαμα σμύρναν. 

 

Λητ κυανόπεπλε, θε διδυματόκε, σεμνή,  (1)

Κοιαντίς, μεγάθυμε, πολυλλίστη βασίλεια,

ετεκνον Ζηνς γονίμην δνα λαχοσα,

γειναμένη Φοβόν τε κα ρτεμιν οχέαιραν,

τν μν ν ρτυγίηι, τν δ κραναι ν Δήλωι,  (5)

κλθι, θε δέσποινα, κα λαον τορ χουσα

βαν π πάνθειον τελετν τέλος δ φέρουσα.

 

(36.)       ρτέμιδος, θυμίαμα μάνναν.

 

Κλθί μου, βασίλεια, Δις πολυώνυμε κούρη, (1)

Τιτανίς, βρομία, μεγαλώνυμε, τοξότι, σεμνή,

πασιφαής, δαιδοχε θεά, Δίκτυννα, λοχεία,

δίνων παρωγ κα δίνων μύητε,

λυσίζωνε, φίλοιστρε, κυνηγέτι, λυσιμέριμνε,  (5)

εδρομε, οχέαιρα, φιλαγρότι, νυκτερόφοιτε,

κληισία, εάντητε, λυτηρία, ρσενόμορφε,

ρθία, κυλόχεια, βροτν κουροτρόφε δαμον,

μβροτέρα, χθονία, θηροκτόνε, λβιόμοιρε,

κατέχεις ρέων δρυμούς, λαφηβόλε, σεμνή, (10)

πότνια, παμβασίλεια, καλν θάλος, αἰὲν οσα,

δρυμονία, σκυλακτι, Κυδωνιάς, αολόμορφε

λθέ, θε σώτειρα, φίλη, μύστηισιν πασιν

εάντητος, γουσα καλος καρπος π γαίης

ερήνην τ ρατν καλλιπλόκαμόν θ γίειαν  (15)

πέμποις δ ες ρέων κεφαλς νούσους τε κα λγη.

 

(37.)       Τιτάνων, θυμίαμα λίβανον.

 

Τιτνες, Γαίης τε κα Ορανο γλα τέκνα,  (1)

μετέρων πρόγονοι πατέρων, γαίης πένερθεν

οκοις Ταρταρίοισι μυχι χθονς νναίοντες,

ρχα κα πηγα πάντων θνητν πολυμόχθων,

εναλίων πτηνν τε κα ο χθόνα ναιετάουσιν (5)

ξ μέων γρ πσα πέλει γενε κατ κόσμον.

μς κικλήσκω μνιν χαλεπν ποπέμπειν,

ε τις π χθονίων προγόνων οκοις πελάσθη.

 

(38.)       Κουρήτων, θυμίαμα λίβανον. 

 

Χαλκόκροτοι Κουρτες, ρήια τεύχε χοντες,  (1)

οράνιοι χθόνιοί τε κα ενάλιοι, πολύολβοι,

ζωιογόνοι πνοιαί, κόσμου σωτρες γαυοί,

οτε Σαμοθράικην, ερν χθόνα, ναιετάοντες

κινδύνους θνητν περύκετε ποντοπλανήτων (5)

μες κα τελετν πρτοι μερόπεσσιν θεσθε,

θάνατοι Κουρτες, ρήια τεύχε χοντες

νωμτ κεανόν, νωμθ λα δένδρεά θ ατως

ρχόμενοι γααν κοναβίζετε ποσσν λαφρος,

μαρμαίροντες πλοις πτήσσουσι δ θρες παντες  (10)

ρμώντων, θόρυβος δ βοή τ ες ορανν κει

ελιγμος τε ποδν κονίη νεφέλας φικάνει

ρχομένων τότε δή α κα νθεα πάντα τέθηλε.

δαίμονες θάνατοι, τροφέες κα ατ λετρες,

νίκ ν ρμαίνητε χολούμενοι νθρώποισιν (15)

λλύντες βίοτον κα κτήματα δ κα ατος

πιμπλάντες, στοναχε δ μέγας πόντος βαθυδίνης,

δένδρη δ ψικάρην κ ιζν ς χθόνα πίπτει,

χ δ ορανία κελαδε οιζήμασι φύλλων.

Κουρτες Κορύβαντες, νάκτορες εδύνατοί τε (20)

ν Σαμοθράικηι νακτες, μο> Διόσκοροι ατοί,

πνοια έναοι, ψυχοτρόφοι, εροειδες,

οτε κα οράνιοι δίδυμοι κλήιζεσθ ν λύμπωι,

επνοοι, εδιοι, σωτήριοι δ προσηνες,

ροτρόφοι, φερέκαρποι πιπνείοιτε νακτες.  (25)

 

(39.)       Κορύβαντος, θυμίαμα λίβανον.

 

Κικλήσκω χθονς ενάου βασιλα μέγιστον,  (1)

Κύρβαντ λβιόμοιρον, ρήιον, προσόρατον,

νυκτερινν Κουρτα, φόβων ποπαύστορα δεινν,

φαντασιν παρωγόν, ρημοπλάνον Κορύβαντα,

αολόμορφον νακτα, θεν διφυ, πολύμορφον, (5)

φοίνιον, αμαχθέντα κασιγνήτων π δισσν,

Δηος ς γνώμαισιν νήλλαξας δέμας γνόν,

θηρότυπον θέμενος μορφν δνοφεροο δράκοντος

κλθι, μάκαρ, φωνν, χαλεπν δ ποπέμπεο μνιν,

παύων φαντασίας, ψυχς κπλήκτου νάγκας. (10)

 

(40.)       Δήμητρος λευσινίας, θυμίαμα στύρακα.

 

Δηώ, παμμήτειρα θεά, πολυώνυμε δαμον, (1)

σεμν Δήμητερ, κουροτρόφε, λβιοδτι,

πλουτοδότειρα θεά, σταχυοτρόφε, παντοδότειρα,

ερήνηι χαίρουσα κα ργασίαις πολυμόχθοις,

σπερμεία, σωρτι, λωαία, χλοόκαρπε,  (5)

ναίεις γνοσιν λευσνος γυάλοισιν,

μερόεσσ, ρατή, θνητν θρέπτειρα προπάντων,

πρώτη ζεύξασα βον ροτρα τένοντα

κα βίον μερόεντα βροτος πολύολβον νεσα,

αξιθαλής, Βρομίοιο συνέστιος, γλαότιμος,  (10)

λαμπαδόεσσ, γνή, δρεπάνοις χαίρουσα θερείοις

σ χθονία, σ δ φαινομένη, σ δε πσι προσηνής

ετεκνε, παιδοφίλη, σεμνή, κουροτρόφε κούρα,

ρμα δρακοντείοισιν ποζεύξασα χαλινος

γκυκλίοις δίναις περ σν θρόνον εάζουσα,  (15)

μουνογενής, πολύτεκνε θεά, πολυπότνια θνητος,

ς πολλα μορφαί, πολυάνθεμοι, εροθαλες.

λθέ, μάκαιρ, γνή, καρπος βρίθουσα θερείοις,

ερήνην κατάγουσα κα ενομίην ρατεινν

κα πλοτον πολύολβον, μο δ γίειαν νασσαν. (20)

 

(41.)       Μητρς νταίας, θυμίαμα ρώματα. 

 

νταία βασίλεια, θεά, πολυώνυμε μτερ (1)

θανάτων τε θεν δ θνητν νθρώπων,

ποτε μαστεύουσα πολυπλάγκτωι ν νίηι

νηστείαν κατέπαυσας λευσνος {ν} γυάλοισιν

λθές τ ες ίδην πρς γαυν Περσεφόνειαν  (5)

γνν παδα Δυσαύλου δηγητρα λαβοσα,

μηνυτρ γίων λέκτρων χθονίου Δις γνο,

Εβουλον τεύξασα θεν θνητς π νάγκης.

λλά, θεά, λίτομαί σε, πολυλλίστη βασίλεια,

λθεν εάντητον π ειέρωι σέο μύστηι.  (10)

 

(42.)       Μίσης, θυμίαμα στύρακα. 

 

Θεσμοφόρον καλέω ναρθηκοφόρον Διόνυσον,  (1)

σπέρμα πολύμνηστον, πολυώνυμον Εβουλα,

γνήν είερόν τε Μίσην ρρητον νασσαν,

ρσενα κα θλυν, διφυ, λύσειον ακχον

ετ ν λευσνος τέρπηι νηι θυόεντι,  (5)

ετε κα ν Φρυγίηι σν Μητέρι μυστιπολεύεις,

Κύπρωι τέρπηι σν υστεφάνωι Κυθερείηι,

κα πυροφόροις πεδίοις παγάλλεαι γνος

σν σι μητρ θει μελανηφόρωι σιδι σεμνι,

Αγύπτου παρ χεμα σν μφιπόλοισι τιθήναις (10)

εμενέουσ λθοις γαθος τελετς π έθλους.

 

(43.)       ρν, θυμίαμα ρώματα.

 

ραι θυγατέρες Θέμιδος κα Ζηνς νακτος, (1)

Ενομίη τε Δίκη τε κα Ερήνη πολύολβε,

εαριναί, λειμωνιάδες, πολυάνθεμοι, γναί,

παντόχροοι, πολύοδμοι ν νθεμοειδέσι πνοιας,

ραι ειθαλέες, περικυκλάδες, δυπρόσωποι, (5)

πέπλους ννύμεναι δροσερος νθν πολυθρέπτων,

<γνς> Περσεφόνης συμπαίκτορες, νίκα Μοραι

κα Χάριτες κυκλίοισι χορος πρς φς νάγωσι

Ζην χαριζόμεναι κα μητέρι καρποδοτείρηι

λθετ π εφήμους τελετς σίας νεομύστοις  (10)

εκάρπους καιρν γενέσεις πάγουσαι μεμφς.

 

(44.)       Σεμέλης, θυμίαμα στύρακα.

 

Κικλήσκω κούρην Καδμηίδα παμβασίλειαν, (1)

εειδ Σεμέλην, ρατοπλόκαμον, βαθύκολπον,

μητέρα θυρσοφόροιο Διωνύσου πολυγηθος,

μεγάλας δνας λάσσατο πυρφόρωι αγι

θανάτη τε<υ>χθεσα Δις βουλας Κρονίοιο  (5)

τιμς τευξαμένη παρ γαυς Περσεφονείης

ν θνητοσι βροτοσιν ν τριετηρίδας ρας,

νίκα σο Βάκχου γονίμην δνα τελσιν

είερόν τε τράπεζαν δ μυστήριά θ γνά.

νν σέ, θεά, λίτομαι, κούρη Καδμηίς, νασσα,  (10)

πρηύνοον καλέων αε μύσταισιν πάρχειν.

 

(45.)       μνος Διονύσου Βασσαρέως Τριετηρικο.

 

λθέ, μάκαρ Διόνυσε, πυρίσπορε, ταυρομέτωπε, (1)

Βάσσαρε κα Βακχε, πολυώνυμε, παντοδυνάστα,

ς ξίφεσιν χαίρεις δ αματι Μαινάσι θ γνας,

εάζων κατ λυμπον, ρίβρομε, μανικ Βάκχε,

θυρσεγχής, βαρύμηνι, τετιμένε πσι θεοσι (5)

κα θνητοσι βροτοσιν, σοι χθόνα ναιετάουσιν

λθέ, μάκαρ, σκιρτητά, φέρων πολ γθος πασι.

 

(46.)       Λικνίτου, θυμίαμα μάνναν.

 

Λικνίτην Διόνυσον πευχας τασδε κικλήσκω,  (1)

Νύσιον μφιθαλ, πεποθημένον, εφρονα Βάκχον,

νυμφν ρνος ραστν υστεφάνου τ φροδίτης,

ς ποτ ν δρυμος κεχορευμένα βήματα πάλλες

σν νύμφαις χαρίεσσιν λαυνόμενος μανίηισι,  (5)

κα βουλασι Δις πρς γαυν Φερσεφόνειαν

χθες ξετράφης φίλος θανάτοισι θεοσιν.

εφρων λθέ, μάκαρ, κεχαρισμένα δ ερ δέξαι.

 

(47.)       Περικιονίου, θυμίαμα ρώματα.

 

Κικλήσκω Βάκχον περικιόνιον, μεθυδώτην,  (1)

Καδμείοισι δόμοις ς λισσόμενος πέρι πάντη

στησε κρατερς βρασμος γαίης ποπέμψας,

νίκα πυρφόρος αγ κίνησε χθόνα πσαν

πρηστρος οίζοις δ νέδραμε δεσμς πάντων. (5)

λθέ, μάκαρ, βακχευτά, γεγηθυίαις πραπίδεσσιν.

 

(48.)       Σαβαζίου, θυμίαμα ρώματα.

 

Κλθι, πάτερ, Κρόνου υέ, Σαβάζιε, κύδιμε δαμον, (1)

ς Βάκχον Διόνυσον, ρίβρομον, εραφιώτην,

μηρι γκατέραψας, πως τετελεσμένος λθηι

Τμλον ς γάθεον παρ<> πταν καλλιπάρηιον.

λλά, μάκαρ, Φρυγίης μεδέων, βασιλεύτατε πάντων, (5)

εμενέων παρωγς πέλθοις μυστιπόλοισιν.

 

(49.)       πτας, θυμίαμα στύρακα.

 

πταν κικλήσκω, Βάκχου τροφόν, εάδα κούρην, (1)

μυστιπόλοις τελετασιν γαλλομένην Σάβου γνο

νυκτερίοις τε χοροσιν ριβρεμέταο άκχου.

κλθί μου εχομένου, χθονία μήτηρ, βασίλεια,

ετε σύ γ ν Φρυγίηι κατέχεις δης ρος γνν (5)

Τμλος τέρπει σε, καλν Λυδοσι θόασμα

ρχεο πρς τελετς ερι γήθουσα προσώπωι.

 

(50.)       Λυσίου Ληναίου.

 

Κλθι, μάκαρ, Δις υ, πιλήνιε Βάκχε, διμάτωρ, (1)

σπέρμα πολύμνη<σ>τον, πολυώνυμε, λύσιε δαμον,

κρυψίγονον μακάρων ερν θάλος, ειε Βάκχε,

ετραφές, εκαρπε, πολυγηθέα καρπν έξων,

ηξίχθων, ληναε, μεγασθενές, αολόμορφε,  (5)

παυσίπονον θνητοσι φανες κος, ερν νθος

χάρμα βροτο