Header image
  HOME  :: THEURGISTS :: TEXTS :: PRAXIS :: OTHER TRADITIONS :: LINKS :: CONTACT :: SEARCH
   
 
Hymns of Proclus

Hymn to Helios

Hymn to Aphrodite

Hymn to the Muses

Hymn to the All the Gods

Hymn to the Lycian Aphrodite

Hymn to Hekate and Janus

Hymn to Athena

 

Ι I
     
  ΥMNΟΣ ΕΙΣ ΗLION. HUMNOS EIS HÊLION.
     
  Κλῦθι πυρὸς νοεροῦ βασιλεῦ, χρυσήνιε Τιτάν,  Kluthi puros noerou basileu, chrusênie Titan,
  κλῦθι φάους ταμία, ζωαρκέος, ὦ ἄνα, πηγῆς kluthi phaous tamia, zôarkeos, ô ana, pêgês
  αὐτός ἔχων κληῖδα καὶ ὑλαίοις ἐνὶ κόσμοις autos echôn klêida kai hulaiois eni kosmois
  ὑψόθεν ἁρμονίης ῥύμα πλούσιον ἐξοχετεύων.  hupsothen harmoniês rhuma plousion exocheteuôn.
5 κέκλυθι· μεσσατίην γὰρ ἔχων ὑπὲρ αἰθέρος ἕδρην  kekluthi: messatiên gar echôn huper aitheros hedrên
  καὶ κόσμου κραδιαῖον ἔχων ἐριφεγγέα κύκλον kai kosmou kradiaion echôn eriphengea kuklon
  πάντα τεῆς ἔπλησας ἐγερσινόοιο προνοίης.  panta teês eplêsas egersinooio pronoiês.
  ζωσάμενοι δὲ πλάνητες ἀειθαλέας σέο πυρσοὺς zôsamenoi de planêtes aeithaleas seo pursous
  αἰὲν ὑπ' ἀλλήκτοισι χαὶ ἀκαμάτοισι χορείαις, aien hup' allêktoisi chai akamatoisi choreiais,
10 ζῳογόνους πέμπουσιν ἐπιχθονίοις ῥαθάμιγγας. zôogonous pempousin epichthoniois rhathamingas.
  πᾶσα δ' ὑφ' ὑμετέρῃσι παλιννόστοισι διφρείαις pasa d' huph' humeterêsi palinnostoisi diphreiais
  Ὡράων κατὰ θεσμὸν ἀνεβλάστησε γενέθλη.  Hôraôn kata thesmon aneblastêse genethlê.
  στοιχείων δ' ὀρυμαγδὸς ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντων stoicheiôn d' orumagdos ep' allêloisin iontôn
  παύσατο σεῖο φανέντος ἀπ' ἀρρήτον γενετῆρος.  pausato seio phanentos ap' arrêton genetêros.
15 σοί δ' ὑπὸ Μοιράων χορὸς εἴχαθεν ἀστυφέλικτος· soi d' hupo Moiraôn choros eichathen astupheliktos:
  ἂψ δὲ μεταστρωφῶσιν ἀναγκαίης λίνον αἴσης, aps de metastrôphôsin anankaiês linon aisês,
  εὖτ' ἐθέλεις· πέρι γὰρ κρατέεις, πέρι δ' ἶφι ἀνάσσεις. eut' etheleis: peri gar krateeis, peri d' iphi anasseis.
  σειρῆς δ' ὑμετέρης βασιλεὺς θεοπειθέος οἴμης seirês d' humeterês basileus theopeitheos oimês
  ἐξέθορεν Φοῖβος· χιθάρῃ δ' ὕπο θέσκελα μέλπων exethoren Phoibos: chitharê d' hupo theskela melpôn
20 εὐνάζει μέγα κῦμα βαρυφλοίσβοιο γενέθλης.  eunazei mega kuma baruphloisboio genethlês.
  σῆς δ' ἀπὸ μειλιχόδωρος ἀλεξικάκου θιασείης  sês d' apo meilichodôros alexikakou thiaseiês
  Παιήων βλάστησεν, ἑὴν δ' ἐπέτασσεν ὑγείην, Paiêôn blastêsen, heên d' epetassen hugeiên,
  πλήσας ἁρμονίης παναπήμονος εὐρέα κόσμον.  plêsas harmoniês panapêmonos eurea kosmon.
  σὲ κλυτόν ὑμνείουσι Διωνύσοιο τοκῆα· se kluton humneiousi Diônusoio tokêa:
25 ὕλης δ' αὖ νεάτοις ἐνὶ βένθεσιν εὔιον Ἄττην,  hulês d' au neatois eni benthesin euion Attên,
  ἄλλοι δ' ἁβρόν Ἄδωνιν ἐπευφήμησαν ἀοιδαῖς.  alloi d' habron Adônin epeuphêmêsan aoidais.
  δειμαίνουσι δὲ σεῖο θοῆς μάστιγος ἀπειλήν  deimainousi de seio thoês mastigos apeilên
  δαίμονες ἀνθρώπων δηλήμονες, ἀγριόθυμοι,  daimones anthrôpôn dêlêmones, agriothumoi,
  ψυχαῖς ἡμετέραις δυεραῖς κακὰ πορσύνοντες,  psuchais hêmeterais duerais kaka porsunontes,
30 ὄφρ' αἰεὶ κατὰ λαῖτμα βαρυσμαράγου βιότοιο  ophr' aiei kata laitma barusmaragou biotoio
  σώματος ὀτλεύωσιν ὕπο, ζυγόδεσμα ποθοῦμαι  sômatos otleuôsin hupo, zugodesma pothoumai
  ὑψιτενοῦς δὲ λάθοιντο πατρὸς πολυφεγγέος αὐλῆς.  hupsitenous de lathointo patros poluphengeos aulês.
  ἀλλὰ θεῶν ὤριστε, πυριστεφές, ὄλβιε δαῖμον,  alla theôn ôriste, puristephes, olbie daimon,
  εἰχὼν παγγενέταο θεοῦ, ψυχῶν ἀναγωγεῦ, eichôn pangenetao theou, psuchôn anagôgeu,
35 κέκλυθι καὶ με κάθηρον ἁμαρτάδος αἰὲν ἁπάσης·  kekluthi kai me kathêron hamartados aien hapasês:
  δέχνυσο δ' ἱκεσίην πολυδάκρυον, ἐκ δέ με λυγρῶν  dechnuso d' hikesiên poludakruon, ek de me lugrôn
  ῥύεο κηλίδων, ποινῶν δ' ἀπάνευθε φυλάσσοις  rhueo kêlidôn, poinôn d' apaneuthe phulassois
  πρηύνων θοὸν ὄμμα Δίκης, ἣ πάντα δέδορκεν. prêunôn thoon omma Dikês, hê panta dedorken.
  αἰεί δ' ὑμετέρῃσιν ἀλεξικάκοισιν ἀρωγαῖς aiei d' humeterêsin alexikakoisin arôgais
40 ψυχῇ μὲν φάος ἁγνὸν ἐμῇ πολύολβον ὀπάζοις psuchê men phaos hagnon emê poluolbon opazois
  ἀχλὺν ἀποσκεδάσας ὀλεσίμβροτον, ἰολόχευτον· achlun aposkedasas olesimbroton, iolocheuton:
  σώματι δ' ἀρτεμίην τε καὶ ἀγλαόδωρον ὑγείην.  sômati d' artemiên te kai aglaodôron hugeiên.
  εὐκλείης τ' ἐπίβησον ἐμὲ προγόνων τ' ἐνὶ θεσμοῖς  eukleiês t' epibêson eme progonôn t' eni thesmois
  Μουσάων ἐρασιπλοκάμων δώροισι μελοίμην.  Mousaôn erasiplokamôn dôroisi meloimên.
45 ὄλβον δ' ἀστυφέλικτον ἀπ' εύσεβίης ἐρατεινῆς, olbon d' astuphelikton ap' eusebiês erateinês,
  εἴ κ' ἐθέλῃς, δός, ἄναξ· δύνασαι γὰρ ἅπαντα τελέσσαι ei k' ethelês, dos, anax: dunasai gar hapanta telessai
  ῥηιδίως, κρατερὴν γὰρ ἔχεις καὶ ἀπείριτον ἀλκήν. rhêidiôs, kraterên gar echeis kai apeiriton alkên.
  εἰ δέ τι μοιριδίοισιν ἑλιξοπόροισιν ἀτράκτοις ei de ti moiridioisin helixoporoisin atraktois
  ἀστεροδινήτοις ὑπο νήμασιν οὐλοὸν ἄμμιν asterodinêtois hupo nêmasin ouloon ammin
50 ἔρχεται, αὐτὸς ἐρυκε τεῇ μεγάλῃ τόδε ῥιπῇ. erchetai, autos eruke teê megalê tode rhipê.
     
ΙΙ. II.
     
  ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ. HUMNOS EIS APHRODITÊN.
     
  Ὑμνέομεν σειρὴν πολυώνυμον Ἀφρογενείης  Humneomen seirên poluônumon Aphrogeneiês
  καὶ πηγὴν μεγάλην βασιλήιον, ἧς ἄπο πάντες  kai pêgên megalên basilêion, hês apo pantes
  ἀθάνατοι πτερόεντες ἀνεβλάστησαν Ἔρωτες, athanatoi pteroentes aneblastêsan Erôtes,
  ὧν οἳ μὲν νοεροῖσιν ὀιστεύουσι βελέμνοις hôn hoi men noeroisin oisteuousi belemnois
5 ψυχάς, ὄφρα πόθων ἀναγώγια κέντρα λαβοῦσαι  psuchas, ophra pothôn anagôgia kentra labousai
  μητέρος ἰσχανόωσιν ἰδεῖν πυριφεγγέας αὐλάς· mêteros ischanoôsin idein puriphengeas aulas:
  οἵ δὲ πατρὸς βουλῇσιν ἀλεξικάκοις τε προνοίαις  hoi de patros boulêsin alexikakois te pronoiais
  ἱέμενοι γενεῇσιν ἀπείρονα κόσμον ἀέξειν  hiemenoi geneêsin apeirona kosmon aexein
  ψυχαῖς ἵμερον ὦρσαν ἐπιχθονίου βιότοιο. psuchais himeron ôrsan epichthoniou biotoio.
10 ἄλλοι δ' αὖ γαμίων ὀάρων πολυειδέας οἴμους alloi d' au gamiôn oarôn polueideas oimous
  αἰὲν ἐποπτεύουσιν, ὅπως θνητῆς ἀπὸ φύτλης  aien epopteuousin, hopôs thnêtês apo phutlês
  ἀθάνατον τεύξωσι δυηπαθέων γένος ἀνδρῶν·  athanaton teuxôsi duêpatheôn genos andrôn:
  πᾶσιν δ' ἔργα μέμηλεν ἐρωτοτόκου Κυθερείης.  pasin d' erga memêlen erôtotokou Kuthereiês.
  ἀλλά, θεά, πάντη γὰρ ἔχεις ἀριτκοον οὖας, alla, thea, pantê gar echeis aritkoon ouas,
15 εἴτε περισφίγγεις μέγαν οὐρανόν, ἔνθα σέ φασι  eite perisphingeis megan ouranon, entha se phasi
  ψυχὴν ἀενάοιο πέλειν κόσμοιο θεείην· psuchên aenaoio pelein kosmoio theeiên:
  εἴτε καὶ ἑπτὰ κύκλων ὑπὲρ ἄντυγας αἰθέρι ναίεις eite kai hepta kuklôn huper antugas aitheri naieis
  σειραῖς ὑμετέραις δυνάμεις προχέουσ' ἀδαμάστους·  seirais humeterais dunameis procheous' adamastous:
  κέκλυθι καὶ πολύμοχθον ἐμὴν βιότοιο πορείην  kekluthi kai polumochthon emên biotoio poreiên
20 ἰθύνοις σέο, πότνα, δικαιοτάτοισι βελέμνοις  ithunois seo, potna, dikaiotatoisi belemnois
  οὐχ ὁσίων παύουσα πόθων χρυόεσσαν ἐρωήν. ouch hosiôn pauousa pothôn chruoessan erôên.
     
ΙΙΙ. III.
     
  ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΟΥΣΑΣ.  HUMNOS EIS TAS MOUSAS.
     
  Ὑμνέομεν, μερόπων ἀναγώγιον ὑμνέομεν φῶς, Humneomen, meropôn anagôgion humneomen phôs,
  ἐννέα θυγατέρας μεγάλου Διὸς ἀγλαοφώνους,  ennea thugateras megalou Dios aglaophônous,
  αἵ ψυχὰς κατὰ βένθος ἀλωομένας βιότοιο  hai psuchas kata benthos alôomenas biotoio
  ἀχράντοις τελετῇσιν ἐγερσινόων ἀπὸ βίβλων  achrantois teletêsin egersinoôn apo biblôn
5 γηγενέων ῥύσαντο δυσαντήτων ὀδυνάων gêgeneôn rhusanto dusantêtôn odunaôn
  καὶ σπεύδειν ἐδίδαξαν ἱπὲρ βαθυχεύμονα λήθην  kai speudein edidaxan hiper bathucheumona lêthên
  ἰχνος ἔχειν, καθαρὰς δὲ μολεῖν ποτὶ σύννομον ἄστρον,  ichnos echein, katharas de molein poti sunnomon astron,
  ἐνθεν ἀπεπλάγχθησαν, ὅτ' ἐς γενεθλήιον ἀκτὴν  enthen apeplagchthêsan, hot' es genethlêion aktên
  κάππεσον, ὑλοτραφέσσι περὶ χλήροισι μανεῖσαι.  kappeson, hulotraphessi peri chlêroisi maneisai.
10 ἀλλά, θεαί, καὶ ἐμεῖο πολυπτοίητον ἐρωήν  alla, theai, kai emeio poluptoiêton erôên
  παύσατε καὶ νοεροῖς με σοφῶν βακχεύσατε μύθοις·  pausate kai noerois me sophôn bakcheusate muthois:
  μηδέ μ' ἀποπλάγξειεν ἀδεισιθέων γένος ἀνδρῶν  mêde m' apoplagxeien adeisitheôn genos andrôn
  ἀτραπιτοῦ ζαθέης, ἐριφεγγέος, ἀγλαοκάρπου·  atrapitou zatheês, eriphengeos, aglaokarpou:
  αἰεὶ δ' ἐξ ὁμάδοιο πολυπλάγκτοιο γενέθλης aiei d' ex homadoio poluplanktoio genethlês
15 ἕλκετ' ἐμὴν ψυχὴν παναλήμονα πρὸς φάος ἁγνόν, helket' emên psuchên panalêmona pros phaos hagnon,
  ὑμετέρων βρίθουσαν ἀεξινόων ἀπὸ σίμβλων  humeterôn brithousan aexinoôn apo simblôn
  καὶ κλέος εὐεπίης φρενοθελγέος αἰὲν ἔγουσαν. kai kleos euepiês phrenothelgeos aien egousan.
     
IV. IV.
     
  ΥΜΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΙΣ ΘΕΟΥΣ. HUMNOS KOINOS EIS THEOUS.
     
  Κλῦτε, θεοί, σοφίης ἱερῆς οἴηκας ἔχοντες, Klute, theoi, sophiês hierês oiêkas echontes,
  οἵ ψυχὰς μερόπων ἀναγώγιον ἁψάμενοι πῦρ hoi psuchas meropôn anagôgion hapsamenoi pur
  ἕλκετ' ἐς ἀθανάτους, σχότιον κευθμῶνα λιπούσας, helket' es athanatous, schotion keuthmôna lipousas,
  ὕμνων ἀρρήτοισι χαθηραμένας τελετῇσι. humnôn arrêtoisi chathêramenas teletêsi.
5 κλῦτε, σαωτῆρες μεγάλοι, ζαθέων δ' ἀπὸ βίβλων klute, saôtêres megaloi, zatheôn d' apo biblôn
  νεύσατ' ἐμοὶ φάος ἁγνον ἀποσκεδασαντες ὁμίχλην, neusat' emoi phaos hagnon aposkedasantes homichlên,
  ὄφρα κεν εὖ γνοίην θεὸν ἄμβροτον ἠδὲ καὶ ἄνδρα· ophra ken eu gnoiên theon ambroton êde kai andra:
  μηδέ με ληθαίοις ὑπὸ χευμασιν οὐλοὰ ῥέζων mêde me lêthaiois hupo cheumasin ouloa rhezôn
  δαίμων αἰὰν ἔχοι μακάρων ἀπάνευθεν ἐόντα, daimôn aian echoi makarôn apaneuthen eonta,
10 μὴ κρυερῆς γενέθλης ἐνὶ κύμασι πεπτωκυῖαν  mê kruerês genethlês eni kumasi peptôkuian
  ψνχὴν οὐκ ἐθέλουσαν ἐμὴν ἐπὶ δηρὸν ἀλᾶσθαι  psnchên ouk ethelousan emên epi dêron alasthai
  ποινή τις κρυόεσσα βίου δεσμοῖσι πεδήσῃ.  poinê tis kruoessa biou desmoisi pedêsê.
  ἀλλά, ,θεοί, σοφίης ἐριλαμπέος ἡγεμονῆες, alla, ,theoi, sophiês erilampeos hêgemonêes,
  κέκλυτ', ἐπειγομένῳ δὲ πρὸς ὑψιφόρητον ἀταρπίν keklut', epeigomenô de pros hupsiphorêton atarpin
15 ὄργια καὶ τελετὰς ἱερῶν ἀναφαίνετε μύθων. orgia kai teletas hierôn anaphainete muthôn.
     
V. V.
     
  ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΛΥΚΙΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ. HUMNOS EIS LUKIÊN APHRODITÊN.
     
  Ὑμνέομεν Λυκίων βασιληίδα, Κουραφροδίτην,  Humneomen Lukiôn basilêida, Kouraphroditên,
  ἧς ποτ' ἀλεξικάκοιο περιπλήθοντες ἀρωγῆς  hês pot' alexikakoio periplêthontes arôgês
  πατρίδος ἡμετέρης θεοφράδμονες ἡγεμονῆες patridos hêmeterês theophradmones hêgemonêes
  ἱερὸν ἱδρύσαντο κατὰ πτολίεθρον ἄγαλμα, hieron hidrusanto kata ptoliethron agalma,
5 σύμβολ' ἔχον νοεροῖο γάμου, νοερῶν ὑμεναίων  sumbol' echon noeroio gamou, noerôn humenaiôn
  Ἡφαίστου πυρόεντος ἰδ' οὐρανίης Ἀφροδίτης·  Hêphaistou puroentos id' ouraniês Aphroditês:
  καὶ ἑ θεὴν ὀνόμηναν Ὀλύμπιον, ἧς διὰ κάρτος  kai he theên onomênan Olumpion, hês dia kartos
  πολλάκι μὲν θανάτοιο βροτοφθόρον ἔκφυγον ἰόν, pollaki men thanatoio brotophthoron ekphugon ion,
  ἐς δ' ἀρετὴν ἔχον ὄμμα· τελεσσιγόνων δ' ἀπὸ λέχτρων  es d' aretên echon omma: telessigonôn d' apo lechtrôn
10 ἔμπεδος ἀγλαόμητις ἀνασταχύεσκε γενέθλη,  empedos aglaomêtis anastachueske genethlê,
  πάντη δ' ἠπιόδωρος ἔην βιότοιο γαλήνη.  pantê d' êpiodôros eên biotoio galênê.
  ἀλλὰ καὶ ἡμετέρης ὑποδέχνυσο, πότνα, θυηλὴν  alla kai hêmeterês hupodechnuso, potna, thuêlên
  εὐεπίης· Λυκίων γὰρ ἀφ' αἵματός εἰμι καὶ αὐτός. euepiês: Lukiôn gar aph' haimatos eimi kai autos.
  ψυχὴν δ' ἂψ ἀνάειρο ἀπ' αἴσχεος ἐς πολὺ κάλλος,  psuchên d' aps anaeiro ap' aischeos es polu kallos,
15 γηγενέος προφυγοῦσαν ὀλοίιον οἶστρον ἐρωῆς. gêgeneos prophugousan oloiion oistron erôês.
     
VΙ. VI.
     
  ΕΚΑΤΗΣ  ΚΑΙ  ΙΑΝΟΥ.  HEKATÊS KAI IANOU.
     
  Χαῖρε, θεῶν μῆτερ, πολυώνυμε, χαλλιγένεθλε· Chaire, theôn mêter, poluônume, challigenethle:
  χαῖρ', Ἑκάτη προθυραῖα, μεγασθενές· ἀλλὰ καὶ αὐτός chair', Hekatê prothuraia, megasthenes: alla kai autos
  χαῖρ', Ἴανε προπάτορ, Ζεῦ ἄφθιτε· χαῖρ', ὕπατε Ζεῦ· chair', Iane propator, Zeu aphthite: chair', hupate Zeu:
  τεύχετε δ' αἰγλήεσσαν ἐμοῦ βιότοιο πορείην teuchete d' aiglêessan emou biotoio poreiên
5 βριθομένην ἀγαθοῖσι κακὰς δ' ἀπελαύνετε νούσουσ  brithomenên agathoisi kakas d' apelaunete nousous
  ἐκ ῥεθέων, ψυχήν δὲ περὶ χθονὶ μαργαίνουσαν  ek rhetheôn, psuchên de peri chthoni margainousan
  ἕλκετ' ἐγερσινόοισι καθηραμένην τελετῇσι.  helket' egersinooisi kathêramenên teletêsi.
  ναί, λίτομαι, δότε χεῖρα θεοφραδέας τε κελεύθους nai, litomai, dote cheira theophradeas te keleuthous
  δείξατέ μοι χατέοντι· φάος δ' ἐρίτιμον ἀθρησω,  deixate moi chateonti: phaos d' eritimon athrêsô,
10 κυανέης ὅθεν ἐστὶ φυγεῖν κακότητα γενέθλης.  kuaneês hothen esti phugein kakotêta genethlês.
  ναί, λίτομαι, δότε χεῖρα καὶ ὑμετέροισιν ἁήταις  nai, litomai, dote cheira kai humeteroisin haêtais
  ὅρμον ἐς εὐσεβίης με πελάσσετε κεκμηῶτα.  hormon es eusebiês me pelassete kekmêôta.
  χαῖρε, θεῶν μῆτερ, πολυώνυμε, χαλλιγένεθλε· chaire, theôn mêter, poluônume, challigenethle:
  χαῖρ', Ἑκάτη προθυραῖα, μεγασθενές· ἀλλὰ καὶ αὐτός chair', Hekatê prothuraia, megasthenes: alla kai autos
15 χαῖρ', Ἴανε προπάτορ, Ζεῦ ἄφθιτε· χαῖρ', ὕπατε Ζεῦ· chair', Iane propator, Zeu aphthite: chair', hupate Zeu:
     
VII. VII.
     
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΝ ΠΟΛΥΜΗΤΙΝ EIS ATHÊNAN POLUMÊTIN
     
  Κλῦθί μοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ γενετῆρος  Kluthi moi, aigiochoio Dios tekos, hê genetêros
  πηγῆς ἐκπροθοροῦσα καὶ ἀκροτάτης ἀπὸ σειρῆς,  pêgês ekprothorousa kai akrotatês apo seirês,
  ἀρσενόθυμε, φέρασπι, μεγασθενές, ὀβριμοπάτρη,  arsenothume, pheraspi, megasthenes, obrimopatrê,
  Παλλάς, Τριτογένεια, δορυσσόε, χρυσεοπήληξ,  Pallas, Tritogeneia, dorussoe, chruseopêlêx,
5 κέκλυθι· δέχνυσο δ' ὕμνον ἐύφρονι, πότνια, θυμῷ·  kekluthi: dechnuso d' humnon euphroni, potnia, thumô:
  μηδ' αὕτως ἀνέμοισιν ἐμόν ποτε μῦθον ἐάσῃς.  mêd' ahutôs anemoisin emon pote muthon easês.
  ἣ σοφίης πετάσασα θεοστιβέας πυλεῶνας  hê sophiês petasasa theostibeas puleônas
  καὶ χθονίων δαμάσασα θεήμαχα φῦλα Γιγάντων·  kai chthoniôn damasasa theêmacha phula Gigantôn:
  ἣ πόθον Ἡφαίστοιο λιλαιομένοιο φυγοῦσα  hê pothon Hêphaistoio lilaiomenoio phugousa
10 παρθενίης ἐφύλαξας ἑῆς ἀδάμαντα χαλινόν· partheniês ephulaxas heês adamanta chalinon:
  ἣ κραδίην ἐσάωσας ἀμιστύλλευτον ἄνακτος hê kradiên esaôsas amistulleuton anaktos
  αἰθέρος ἐν γυάλοισι μεριζομένον ποτέ Βάκχου aitheros en gualoisi merizomenon pote Bakchou
  Τιτήνων ὑπὸ χερσί· πόρες δέ ἑ πατρὶ φέρουσα,  Titênôn hupo chersi: pores de he patri pherousa,
  ὄφρα νέος βουλῇσιν ὑπ' ἀρρήτοισι τοκῆος ophra neos boulêsin hup' arrêtoisi tokêos
15 ἐκ Σεμέλης περὶ κόσμον ἀνηβήσῃ Διόνυσος. ek Semelês peri kosmon anêbêsê Dionusos.
  ἧς πέλεκυς θήρεια ταμὼν προθέλυμνα κάρηνα,  hês pelekus thêreia tamôn prothelumna karêna,
  πανδερκοῦς Ἑκάτης παθέων ηὔνησε γενέθλην.  panderkous Hekatês patheôn êunêse genethlên.
  ἣ κράτος ἤραο σεμνόν ἐγερσιβρότων ἀρετάων.  hê kratos êrao semnon egersibrotôn aretaôn.
  ἣ βίοτον κόσμησας ὅλον πολυειδέσι τέχναις  hê bioton kosmêsas holon polueidesi technais
20 δημιοεργείην νοερὴν ψυχῇσι βαλοῦσα.  dêmioergeiên noerên psuchêsi balousa.
  ἣ λάχες ἀχροπόληα καθ' ὑψιλόφοιο κολώνης,  hê laches achropolêa kath' hupsilophoio kolônês,
  σύμβολον ἀκροτάτης μεγάλης σέο, πότνια, σειρῆς· sumbolon akrotatês megalês seo, potnia, seirês:
  ἣ χθόνα βωτιάνειραν ἐφίλαο, μητέρα βίβλων,  hê chthona bôtianeiran ephilao, mêtera biblôn,
  πατροκασιγνήτοιο βιησαμένη πόθον ἱρόν, patrokasignêtoio biêsamenê pothon hiron,
25 οὔνομα δ' ἄστεϊ δῶκας ἔχειν σέο καὶ φρένας ἐσθλάς, ounoma d' asteï dôkas echein seo kai phrenas esthlas,
  ἐνθα μάχης ἀρίδηλον ὑπὸ σφυρὸν οὔρεος ἄκρον entha machês aridêlon hupo sphuron oureos akron
  σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἀνεβλάστησας ἐλαίην·  sêma kai opsigonoisin aneblastêsas elaiên:
  εὖτ' ἐπὶ Κεκροπίδῃσι Ποσειδάωνος ἀγωγῇ  eut' epi Kekropidêsi Poseidaônos agôgê
  μυρίον ἐκ πόντοιο κυκώμενον ἤλυθε κῦμα,  murion ek pontoio kukômenon êluthe kuma,
30 πάντα πολυφλοίσβοισιν ἑοῖς ῥεέθροισιν ἱμάσσον.  panta poluphloisboisin heois rheethroisin himasson.
  κλῦθί μευ, ἥ φαός ἁγνόν ἀπαστράπτουσα προσώπῳ, kluthi meu, hê phaos hagnon apastraptousa prosôpô,
  δὸς δέ μοι ὄλβιον ὅρμον ἀλωομένῳ περὶ γαῖαν· dos de moi olbion hormon alôomenô peri gaian:
  δὸς ψυχῇ φάος ἁγνὸν ἀπ' εὐιέρων σέο μύθων dos psuchê phaos hagnon ap' euierôn seo muthôn
  καὶ σοφίην καὶ, ἔρωτα· μένος δ' ἔμπνευσον ἔρωτι  kai sophiên kai, erôta: menos d' empneuson erôti
35 τοσσάτιον καὶ τοῖον, ὅσον χθονίων ἀπὸ κόλπων  tossation kai toion, hoson chthoniôn apo kolpôn
  αὖ ἐρύσει πρός Ὄλυμπον, ἐς ἤθεα πατρὸς ἐῆος.  au erusei pros Olumpon, es êthea patros eêos.
  εἰ δέ τις ἀμπλακίη με κακὴ βιότοιο δαμάζει - ei de tis amplakiê me kakê biotoio damazei -
  οἶδα γὰρ, ὡς πολλοῖσιν ἐρέχθομαι ἄλλοθεν ἄλλαις  oida gar, hôs polloisin erechthomai allothen allais
  πρήξεσιν οὐχ ὁσίαις, τὰς ἤλιτον ἄφρονι θυμῷ -  prêxesin ouch hosiais, tas êliton aphroni thumô -
40 ἵλαθι, μειλιχόβουλε, σαόμβρστε, μηδέ μ' ἐάσῃς  hilathi, meilichoboule, saombrste, mêde m' easês
  ῥιγεδαναῖς ποινῇσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι  rhigedanais poinêsin helôr kai kurma genesthai
  κείμενον ἐν δαπέδοισιν, ὅτι τεὸς εὔχομαι εἶναι.  keimenon en dapedoisin, hoti teos euchomai einai.
  δὸς γυάλοις μελέων σταθερὴν καὶ ἀπήμον' ὑγείην,  dos gualois meleôn statherên kai apêmon' hugeiên,
  σαρκοτάκων δ' ἀπέλαυνε πικρῶν ἀγελάσματα νουσων, sarkotakôn d' apelaune pikrôn agelasmata nousôn,
45 ναί, λίτομαι, βασίλεια, καὶ ἀμβροσίῃ σέο χειρὶ  nai, litomai, basileia, kai ambrosiê seo cheiri
  παῦσον ὅλην κακότητα μελαινάων ὀδυνάων. pauson holên kakotêta melainaôn odunaôn.
  δός βιότῳ πλώοντι γαληνιόωντας ἀήτας, dos biotô plôonti galênioôntas aêtas,
  τέκνα, λέχος, κλέος, ὄλβον, ἐυφροσύνην ἐρατεινήν, tekna, lechos, kleos, olbon, euphrosunên erateinên,
  πειθὼ στωμυλίην φιλίης, νόον ἀγκυλομήτην, peithô stômuliên philiês, noon ankulomêtên,
50 κάρτος ἐπ' ἀντιβίοισι, προεδρίην ἐνί λαοῖς.  kartos ep' antibioisi, proedriên eni laois.
  κέκλυθι, κέκλυθ', ἄνασσα, πολύλλιστος δέ σ' ἱκάνω  kekluthi, kekluth', anassa, polullistos de s' hikanô
  χρειοῖ ἀναγκαίῃ· σὺ δὲ μείλιχον οὖας ὑπόσχες. chreioi anankaiê: su de meilichon ouas huposches.